• 01 256 25 25
 • 040 885 567
 • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • Pon - Pet 8:00 - 16:00

ABC o FFS

Fitofarmacevtska sredstva so osnova sodobnega kmetijstva. Poleg kmetijstva jih potrebujemo  tudi pri negi parkov, igrišč, gozdarstvu in ljubiteljskem vrtičkarstvu.

V fitofarmacevtskih sredstvih se združuje sodobna inovativna znanost in tehnologija z prizadevanjem pridelovalcev hrane za zaščito svojih pridelkov pred škodljivim organizmi in pridelavo zdrave in kakovostne hrane.

Proizvajalci fitofarmacevtskih sredstev v EU zaposlujejo okoli 30000 ljudi – od tega tretjino v raziskavah in razvoju. Preostalih 20000 ljudi je zaposlenih v trgovini in svetovanju.

Obseg prometa v državah članicah EU je l. 2008 znašal 6,988 milijard EU in v Sloveniji v istem obdobju 20,4 milijone EU. Poraba v EU in v Sloveniji se iz leta v leto rahlo spreminja, saj je odvisna predvsem od vremenskih razmerah in s tem od intenzivnosti napada škodljivih organizmov.

Struktura prodaje  ffs v % (povzeto po ECPA- podatki za Slovenijo - GIZ fitofarmacije)


ALI STE VEDELI:

 • da v EU 3% prebivalcev zadovolji 75% potreb po hrani, 
 • da se tudi v ekološki pridelavi uporabljajo fitofarmacevtska sredstva- tako naravna kot kemična,
 • da bo potrebno v svetovnem merilu, v naslednjih 25 letih pridelati toliko hrane, kot smo jo pridelali v zadnjih 10000 letih skupaj. ABC

KAJ SE ZGODI BREZ UPORABE FFS:

 • gojene rastline napadejo škodljivi organizmi  jih lahko popolnoma uničijo,
 • napadenih in poškodovanih kmetijskih pridelkov se ne da prodati,
 • izbor pridelkov na trgu se zmanjša- cene rastejo,
 • uživanje svežega sadja in zelenjave se zmanjša, kar negativno vpliva na zdravje potrošnikov.

ALI STE VEDELI:

 • da bi kmetje potrebovali trikrat toliko obdelovalnih površin, če bi imeli takšne donose/ha kot leta 1950,
 • da bi morali uživanje malin zaradi kemičnih spojin, ki jih vsebujejo,  prepovedati, če bi jih ocenjevali enako kot fitofarmacevtska sredstva.

 

PRI ZMANJŠANJU UPORABE FFS:

 • je pridelek pšenice in drugih žit okoli  40% nižji
 • je pridelek oljaric za 50% nižji
 • se zniža pridelek sadja in zelenjave za okoli 30%
 • se zmanjša BDP v EU za 45 milijard €

(povzeto po študiji dr. D.P. Michael Schmitz – Univerza  Gießen, Nemčija- študija o vplivu 75% zmanjšanja  uporabe ffs na kmetijske pridelke – leto 2002)


VAROVANJE OKOLJA

Varovanje okolja je ravno  tako pomembno kot optimizacija pridelovanja hrane. Fitofarmacevtska industrija je razvila sredstva, ki delujejo točno na določen cilj, se nato hitro razgradijo, se  ne vključujejo v prehrambeno verigo in ne predstavljajo tveganja za okolje – še posebej ne za divje živali in floro. Pred dovoljenjem za promet je vsako fitofarmacevtsko sredstvo preverjeno na evropski in nato na nacionalni ravni. ABC1

Varovanju voda daje evropska potika zelo velik poudarek. Fitofarmacevtska sredstva, ki se lahko izpirajo v podtalnico, niso več dovoljena. Ravno tako je pomembno, de se pri uporabi ne izpirajo v površinske vode- potoke, reke in jezera. Uporabniki fitofarmacevtskih sredstev morajo zato pred dovoljenjem za nakup  fitofarmacevtskih sredstev v Sloveniji  opraviti obširno izobraževanje v katerem je zajeto tudi odgovorno ravnanje  do okolja in varovanja voda.  Pomembne napotke o varovanju okolja in posebej voda so navedene na etiketi fitofarmacevtskih sredstev s predpisanim odmikom – določenim za vsako sredstvo posebej- od  obrežja površinskih voda. Poleg tega pa fitofarmacevtska industrija  posveča veliko pozornosti in časa izobraževanju svojih uporabnikov o pravilni rabi fitofarmacevtskih sredstev- s poudarkom na varovanju voda, varovanju čebel, odstranjevanju odpadkov in odpadne embalaže fitofarmacevtskih sredstev.

Z uporabo fitofarmacevtskih sredstev si zagotovimo potrebne  količine zdravih  pridelkov za prehrano prebivalstva brez povečevanja obdelovalnih površin. S tem lahko ohranimo občutljive biotope, preprečujemo erozijo tal in omogočamo obstoj raznolikosti živih bitij.


ALI STE VEDELI:

 • dovoljena vsebnost ostankov fitofarmacevtskih sredstev v vodi znaša 0,1 mikrogram/liter vode. Ta delež je enak kot predstavlja npr. 4 mm v odnosu na celoten obseg zemlje preko ekvatorja.
 • če pijete 70 let izključno vodo, ki vsebuje  0,1 mikrograma  fitofarmacevtskega sredstva v 1 litru zaužijete v tem času količino, ki je enaka 1 zrnu soli.


PREDPISI:

Fitofarmacevtska sredstva so najbolj regulirane kemikalije v Evropi. Vsako sredstvo izčrpno pregledajo in preverijo preden dobi dovoljenje za promet. Poleg delovanja  preverijo razkroj in ostanke v okolju, strupenost za ljudi, živali in vpliv na ekosistem. V povprečju pregledajo okoli 100 večletnih študij za izdajo dovoljenja. Zakonodaja omejuje dovoljenje za promet na največ 10 let – po tem se opravi ponovno celovita revizija.


OSNOVNI PREDPISI V EU

Uredba (ES )št. 1107/2009 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA  z dne 21. oktobra 2009  o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS http://www.furs.si/law/EU/ffs/eng/NovaEUzakonodaja/32009R1107sl.pdf

Direktiva 2009/128/ ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 21. oktobra 2009  o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov
http://www.furs.si/law/EU/ffs/eng/NovaEUzakonodaja/32009L0128sl.pdf

Direktiva sveta z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (91/414/EGS)
http://www.furs.si/law/EU/ffs/slo/31991L0414-SL.pdf

Osnovni predpisi v Sloveniji
http://www.furs.si/law/slo/ffs/index.asp

Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih:
http://www.uradni-list.si/1/content?id=79798


RAZVOJ NOVEGA FITOFARMACEVTSKEGA SREDSTVA

Učinkovito a vendar okolju prijazno

Pri razvoju novega fitofarmacevtskega sredstva iščejo znanstveniki  občutljiva mesto škodljivega organizma in nato razvijejo molekulo, ki napade to mesto.  Ta aktiva snov deluje npr. na plevel, glivo ali na insekt – pri tem pa ne sme imeti učinka na ne ciljne organizme. Razvoj novih aktivnih snovi je pomemben v boju proti  rezistenci.

Raziskave in razvoj novega sredstva

Iskanje nove molekule je šele začetek razvoja nove snovi. Za vsako aktivno snov, ki bi lahko končala kot fitofarmacevtsko sredstvo je potrebno zavreči 39000 pregledanih snovi predvsem zaradi velikih zahtev pri registraciji – podobno kot pri zdravilih.

Raziskovalci morajo ponuditi molekulo, ki jo je možno proizvajati v komercialne namene. Tudi oblika formulacije mora biti taka, da jo je možno uporabljati na njivi.

Medtem, ko kemiki razvijajo molekulo, biologi testirajo njeno učinkovitost na ciljne organizme. Ostali znanstveniki proučujejo toksikološke in okoljske lastnosti. Ugotovit je potrebno npr. ali se dovolj hitro razgradi v tleh in ali ostajajo ostanki v rastlinah.

Prav tako je pomembno, ali ima nova molekula  učinke na ljudi –predvsem  na te, ki pridejo v neposreden stik z njo (v proizvodnji, uporabi pri aplikaciji ali potrošniki hrane). V kolikor se ugotovijo nezaželeni učinki, se molekula umakne. Vse pridobljene podatke je potrebno predložiti ob registraciji novega sredstva oz. aktivne snovi.

Registracija enega novega fitofarmacevtskega  sredstva stane v povprečju 200 milijonov €, pri tem da traja postopek preko 9 let.

Povzeto po :
ECPA, European Crop Protection Association​


© 2018 Fitofarmacija. Vse pravice pridržane.