Sobota, 24 Februar 2018
   
Velikost pisave

Iskanje

Priročnik: preprečimo točkovno onesnaženje voda

TOPPS

TOPPS je evropski projekt namenjen izobraževanju in usposabljanju uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljevanju FFS) za zmanjšanje točkovnega onesnaženja voda. Projekt poteka že več let v 17 evropskih državah in si prizadeva za vključevanje čim širšega kroga zainteresiranih udeležencev. Financirata ga Evropska komisija - okoljski program LIFE - in Evropsko združenje fitofarmacevtske industrije – ECPA.

Kratice TOPPS pomenijo v angleškem jeziku: Training the Operators to Prevent Pollution from point Sources - ali po slovensko: usposabljanje uporabnikov FFS za preprečevanje točkovnega onesnaženja.

CILJ projekta TOPPS je zmanjšanje onesnaženja vodnih virov zaradi uporabe FFS. V ta namen so pripravljena navodila za dobro prakso varstva rastlin, izobraževanje uporabnikov in demonstracije – in to na območju cele Evrope.

Vsebina priročnika:

1. Uvodtopps_logo
2. Povzetek priporočil TOPPS
3. Navodilo za uporabo priročnika
4. Dobra praksa varstva rastlin: vrsta postopkov
4.1 Transport
4.2 Skladiščenje
4.3 Pred škropljenjem
4.4 Med škropljenjem
4.5 Po škropljenju
4.6 Ravnanje z odpadki in ostanki FFS
5. TOPPS koordinacija in aktivnosti v državah članicah EU

1. UVOD

V priročniku so predstavljeni najboljši postopki ravnanja s FFS. Pripravili so jih strokovnjaki iz 15 evropskih držav in služijo kot referenčen vir za uporabo FFS v kmetijstvu in vrtnarstvu tako, da preprečimo točkovno onesnaženje površinskih in podtalnih voda. Priročnik je tudi osnova za pripravo učnih gradiv in ostalih informacijskih materialov. V posameznih državah so zaradi specifične zakonodaje možne določene prilagoditve.

Namen projekta TOPPS je preprečiti točkovna onesnaženja voda s FFS in to na celotnem območju Evrope ter združitev vseh že obstoječih aktivnosti na tem področju. Vse informacije in usmeritve iz projekta TOPPS se lahko uporabnikom FFS posredujejo preko svetovalne službe in izobraževalnega sistema s pomočjo demonstracij in predstavitev na samem kraju dogodka.

2. POVZETEK PRIPOROČIL TOPPS

Kratek povzetek in uvod najpomembnejših postopkov pri uporabi FFS za preprečitev točkovnega onesnaženje voda:

transport-1Transport

Če je možno, naj vam sredstva za varstvo rastlin dostavi dobavitelj. Del vozila, kjer prevažate FFS, naj bo prilagojen tako, da ne bo prišlo do razlitja oz. da se razliti del FFS lahko prestreže. Za primer nesreče imejte pri sebi mobilni telefon s številko za klic v sili. Za primer razlitja imejte pripravljeno absorpcijsko sredstvo (lesni oblanci, žagovina, pesek za mačke).

SkladiščenjeSkladienje-1

FFS shranjujemo v zaklenjenih, vidno označenih in zavarovanih prostorih. V skladišču naj bo na vidnem mestu napisana telefonska številka za klic v sili, na ustreznem mestu pa naj bo tudi gasilni aparat in absorpcijsko sredstvo za primer razlitja. Skladiščite samo tisa FFS, ki jih nameravate uporabiti.

Pred škropljenjem

Pred_kropljenjemUporabljajte tista FFS, ki imajo označena tveganja za vode in okolje. Uporabnik mora imeti opravljen preizkus znanja za uporabo FFS. Preverite, če ima FFS dovoljenje za nameravano uporabo. Natančno preberite navodilo za uporabo. Ugotovite, kje so občutljiva vodna in in ostala okoljsko občutljiva območja. Ugotovite, kakšni so predpisani zaščitni pasovi (odmik od vodnih teles).

Na kmetiji oz. obratu ali na polju določite mesto mešanja, polnjenja in čiščenja. Preverite, ali ima škropilna naprava opravljen predpisan pregled, ali je čista in ali so vsa vodila vodotesna. Določite mesto čiščenja škropilne naprave - ali na njivi/nasadu ali na kmetiji/obratu (ali je na voljo površina za biorazgradnjo) in ali je na voljo voda za čiščenje.

Preverite, če škropilna naprava pušča ali kaplja - še posebej preverite tiste dele škropilne naprave, ki je v neposrednem stiku s škropivom. Uporabljajte čisto vodo. Izberite najvarnejšo pot do njive oz. nasada. Izogibajte se vodih virov. Med vožnjo izklopite črpalko.

Polnjenje opravite na za to posebej izbranem mestu na kmetiji/obratu – pri roki imejte absorpcijsko sredstvo (žagovina, sredstvo za vezavo kemikalij).

Polnjenje na polju: mesto polnjenja naj bo vsaj 20 m oddaljeno od vseh vodnih virov. Uporabljajte prenosno zaščito za tla (ponjavo). Mesto polnjenja med letom spreminjajte. Izogibajte se steptanih oz. trdih površin, iz katerih se lahko razlito škropivo izpere v vodotoke in onesnaži vodo.

Preračunajte potrebno količino vode in FFS. Vodo natočite v rezervoar iz vmesnih rezervoarjev ali iz pip s proti-povratnim ventilom. Polnjenje škropilne naprave je potrebno stalno nadzorovati. Embalažo FFS odprite in sredstvo zelo previdno izlite/stresite v škropilno napravo. Pri nalivanju uporabljajte lijak.

Med škropljenjem

Škropite samo takrat, kadar se z napravo premikate s predpisano hitrostjo. Nikoli ne škropite preko vodnih teles (jarkov, vodnjakov, melioracijskih kanalov, drenažnih jarkov..). Med obračanjem zaprite šobe. Ozare poškropite nazadnje. Pazite na pravilno višino škropilnih letev.

Za razlitje poskrbite takoj zatem, ko se lahko varno zaustavite. Preprečite drift in ne škropite preko zaščitnih pasov. Ne škropite po zmrznjenih ali poplavljenih tleh.
Med_kropljenjem

Po škropljenju

Škropilno napravo očistite na za to izbranem mestu na polju (priporočilo TOPPS). Napravo očistite vedno takoj po uporabi - po zaključenem škropljenju in / ali pred vožnjo po javnih poteh. Upoštevajte navodilo proizvajalca škropilne naprave in navodilo na etiketi FFS - običajno očistimo prvo notranjost, nato pa zunanjost naprave.

Preden zapustite njivo / nasad - sperite blato s koles. Če boste škropilno napravo očistili na kmetiji / obratu pazite, da ne pride do razlitja ostankov FFS v kanalizacijo ali druge vodne vire. Škropilno napravo po uporabi zaščitite pred vremenskimi vplivi - stoji naj pod streho. Vodite evidenco.
Po_kropljenju

Ravnanje s preostalo količino škropiva in odpadki

Upoštevajte navodilo na embalaži FFS. Odpadno embalažo zberite in odnesite pooblaščenemu zbiralcu: ali na zbirno mesto družbe SLOPAK ali svojem trgovcu. Kurjenje embalaže FFS je prepovedano. Odpadna FFS hranite ločeno od ostalih FFS. Odstranite jih skladno z navodilom na embalaži. O zbiranju odpadnih FFS se pozanimajte pri svojem trgovcu.

Odpadna FFS ne smete kuriti, zliti ali stresti v okolje ali v kanalizacijo. Preostalo škropilno brozgo ponovno uporabite - pred tem preverite, ali je uporaba FFS še dovoljena. Porabite jo tako, da ne pride v stik z vodnimi viri oz. s podtalnico. Biološko razgradljive trde ostanke (kontaminirana žagovina, filtri) varno shranimo do razpada. Nerazgradljive ostanke, kot npr. kontaminiran pesek, odstranimo kot nevaren odpadek.
Ravnanje_s_preostalo

3. KAKO UPORABLJAMO TA PRIROČNIK

Dobra praksa varstva rastlin je v priročniku predstavljena v okviru glavnih postopkov in znotraj njih še posameznih podrejenih postopkov/korakov za pravilno uporabo FFS.

Določenih je 6 glavnih postopkov:

1. Transport
2. Skladiščenje
3. Pred škropljenjem
4. Med škropljenjem
5. Po škropljenju
6. Ravnanje z odpadki in ostanki FFS

Vsakemu glavnemu postopku sledijo podrejeni postopki, ki pomagajo bralcu pri izvedbi določenih opravil. Vsak podrejen postopek predpisuje, kaj je potrebno narediti (navodilo) in kako se določena zahteva opravi (specifikacija). Najvažnejša navodila kot so: UPORABLJAJTE, VEDNO.. poudarjajo pomen določenega ravnanja za preprečevanje točkovnega onesnaženja.

Navodila so „evropski standard“, in bi jih naj uporabljali v vseh državah članicah. Izbranih je 104 navodil, ki bi naj zadovoljila vse zahteve. V priročniku predlagane specifikacije pa naj služijo kot priporočila, ki podpirajo krajevne predpise oz. smernice vendar pa jih ne nadomeščajo.

Stopnje posameznih poudarkov:

Zahteva
MORAŠ / NE SMEŠ / NIKOLI  Obveza - lahko je v posamezni državi članici zakonsko določena
NAREDI / NE NAREDI             Nujno priporočilo
BI NAJ / PREPREČITE            Priporočilo

Varnost
RAVNANJE V SILI                     Pomembno za varnost in preprečitev škode
ZAVAROVATI                               Biti prepričan
PREVERITI                                Biti gotov

Določitev najboljših postopkov
UPORABITI
VAROVATI                                   Določanje predlaganih postopkov / opreme
ZAGOTOVITI
HRANITI

4. DOBRA PRAKSA VARSTVA RASTLIN

4.1 Prevoz FFS (od trgovca do kmetije/obrata) - glavni postopek

Namen tega priročnika je ugotoviti tveganja za točkovno onesnaženje voda in jih s pomočjo pravilnih postopkov preprečiti. Predlagani postopki so rezultat dela strokovnjakov iz celotnega območja EU. Namenjeni so kot podpora in dopolnilo nacionalnim predpisom - ne pa kot njihovo nadomestilo. Predstavljene postopke je potrebno glede na okoliščine prilagajati in jih glede na nova spoznanja in nove predpise vedno znova posodabljati.

Prevoz FFS – v razredčeni ali koncentrirani obliki - od trgovca do kmetijskega obrata je v ospredju tega postopka. Prikazali bi radi, da je odgovornost za varen prevoz ne samo na trgovcu, temveč tudi na uporabniku FFS. Poklicni prevozniki se običajno zavedajo svojih predpisanih dolžnosti pri prevozu nevarnih snovi, saj je to področje v EU in državah članicah natančno predpisano in se ne nanaša samo na kmetijstvo. Tako lahko prevozniki ponudijo svojo pomoč tudi tistim, ki jim blago dostavljajo. Najpomembnejše zahteve pri prevozu FFS na javnih cestah so:
 • Nikoli ne prekoračite dovoljene količine, ki jo lahko prevažaš. Kadar ste v dvomu, povprašajte svojega dobavitelja FFS ali strokovne osebe s tega področja.
 • Upoštevajte prometne predpise. Izogibajte se težavam na cesti in upoštevajte navodila vašega dobavitelja / trgovca ali navodila na etiketi FFS.
 • S pravilnim delovanjem in pripomočki preprečite razsipanje / razlitje FFS v vozilu ali okolju.
Pri prevzemu FFS od dobavitelja / trgovca preverite, ali ste prejeli pravilno FFS: dobro pakirano in označeno in v nepoškodovani embalaži. Ta previdnostni ukrep vam prepreči nepotrebno prevažanje FFS in s tem zmanjša tveganje za kontaminacijo in nato čiščenja vašega skladišča kakor tudi skladiščenja nepotrebnih FFS. Pri prevozu t.i. mobilnih skladišč / zaprti zabojniki / nerazredčenih FFS, ki se čedalje bolj uveljavljajo, je potrebna večja pazljivost, kot pri prevozu razredčenih FFS.

Podrejeni postopki:

 • planiranje,
 • nalaganje in razlaganje,
 • postopki med prevozom,
 • ravnanje v sili.
Planiranje:
Prevoz FFS na javnih cestah je potrebno predhodno načrtovati. Pred tem je potrebno opraviti določene kratkoročne in dolgoročne ukrepe.
Nalaganje/razlaganje:
Pri teh postopkih je potrebno preprečiti dejanja s katerimi lahko poškodujete embalažo FFS. Med nakladanjem in razkladanjem je potrebno ravnati previdno. Preprečite tveganja in se izogibajte nevarnim okoliščinam.
Postopki_med_prevozomPostopki med prevozom:
Uporabljajte mobilna skladišča (zabojnike). Zagotavljanje stabilnosti in varnosti vozila je nujno za preprečevanje točkovnega onesnaževanja.
Ravnanje v sili:
Na nevarne okoliščine bodite pripravljeni vnaprej - npr. na razlitje FFS, požar in prometne nesreče. Hitro in odgovorno ravnanje bo zmanjšalo vpliv nevarnih okoliščin. Vsa razsuta / razlita FFS morate pobrati in onesnaženo površino očistiti.

FFS prevažajte v originalni embalaži, ki ima nepoškodovano in dobro čitljivo etiketo

Večina proizvajalcev uporablja embalažo z oznako UN. Uporabljajte FFS iz originalne embalaže in upoštevajte navodila na embalaži (pretakanje in prepakiranje FFS ni dovoljeno). Bodite pozorni pri sestavljeni embalaži (zunanja embalaža + notranja vrečka / plastenka): posamezne ločene dele skupinske embalaže lahko po opravilu neskladno odložimo. FFS prevažajte v tovornem delu vozila, ki je s predelno steno ločen od potniške kabine (zaradi hlapov kemikalij).

Pri sebi imejte mobilni telefon s številko za klic v sili

V mobilnem telefonu shranite številko za klic v sili - telefon imejte vedno pri sebi. Shranite številke za policijo, gasilce in reševalce.
Pokličite številko centra za obveščanje okoljskih nesreč (številka 112). Preverite, kje se točno nahajate.

Pri sebi imejte načrte in orodja enako kot za prometne nesreče

Pri sebi imejte seznam FFS, ki jih prevažate in ustrezna varnostna navodila. Preverite, ali imate pripravljeno opremo za preprečevanje razlitja v primeru nesreče.

Izogibajte se prevozu prevelikih količin FFS

Prevažajte le toliko FFS, kot jih potrebujete. FFS moramo prevažati v zaprtih zabojnikih ali v kontejnerjih, pritrjenih na zunanji strani vozila ali prikolice. V mobilnih skladiščih (zabojniki) hranimo samo enodnevno zalogo. Po potrebi namestimo predpisano oznako kot: „strupeno“, „vnetljivo“, ali „jedko“.

Preprečite poškodbe med nalaganjem in razlaganjem

Med rokovanjem ne smemo poškodovati embalaže. Preverite, da police, palete ali mrežni zabojniki nimajo ostrih robov ali predmetov.
Pred nalaganjem/razlaganjem zagotovite, da palete, embalaža oz. kontejnerji niso poškodovani.

Pred odhodom se prepričajte, če je tovor dobro pritrjen

Tovorni del vozila namenjen FFS naj bo suh in zaščiten pred razlitjem. Upoštevajte navodila o smeri nalaganja (pokončno nalaganje) in višini nalaganja. Preprečite premikanje kontejnerja/zabojnika v katerem prevažate FFS. V smislu varnostnih predpisov preprečite preobremenitev kontejnerja.

FFS prevažajte varno v mobilnih skladiščih (zabojnikih)

Mobilna skladišča (zabojniki) morajo imeti ključavnico in morajo biti čvrsto montirana. Mobilna skladišča morajo imeti lovilno posodo proti razlitju med transportom.

Škropilne naprave/FFS prevažajte varno in zagotovite, da je vozilo stabilno

Škropilne naprave, ki vsebujejo nerazredčena ali razredčena FFS, ne smejo povzročati kakršnekoli nevarnosti na cesti. FFS, odpadna FFS, ostanki FFS in prazna embalaža morajo biti z zapirali / zamaški ponovno zaprta in nato varno spravljena. Pred odhodom preverite zapirala in ostale pritrditve ter njihovo varnost. Preverite pritrjenost rezervoarja, da preprečite vibracije med vožnjo. Pri sestavljenih škropilnicah bodite pozorni na porazdelitev teže in obtežitve zaradi ravnotežja. Vozite previdno - izogibajte se neravnih cest in poti. FFS ne vozite skupaj z ljudmi, živalmi, kmetijskimi pridelki ali krmo. Poznati morate ukrepi za ravnanje v sili.

Preprečite nenamerno/namerno izgubo FFS

FFS se med vožnjo ne smejo razlivati, kapljati, raztresati ali kakorkoli drugače predstavljati nevarnosti za okolje. Pokrov rezervoarja mora biti prepusten za zrak, vendar pa ne sme prepuščati tekočin. Prepričajte se, da iz cevi in šob ne kapljajo in da rezervoar škropilne naprave ni prenapolnjen. Zaprite vse ventile, skozi katere bi lahko kapljalo. Preprečite, da bi se ventili med prevozom odprli. Omogočite upravljavcu pregled nad kazalom količine tekočine v rezervoarju, tako da lahko takoj opazi zmanjšanje količine. Zagotovite, da so zapore rezervoarja, spojke in ventili, ki kontrolirajo pretok tekočin, dobro zavarovani. Napake na napravi odstranite / popravite takoj.

Ne vozite po oz. preko vodotokov

Vodotoke prečkajte preko mostov ali tunelov. V kolikor je prečkanje vodotoka nujno, ponovno preverite če škropilna naprava ne pušča in očistite kolesa.

Pripravljeni bodite na razlitje FFS

Nosite zaščitno obleko skladno z navodilom za uporabo in / ali varnostnim listom. Ločite poškodovano embalažo od nepoškodovane.
Poškodovano embalažo shranite v dobro zaprto posodo ali vrečo, ki ne prepušča zraka. Kontaminirane stvari shranite v dobro zaprti posodi ali vreči, ki ne prepušča zraka.

4.2 Skladiščenje FFS (glavni postopek)

Namen tega priročnika je ugotoviti tveganja za točkovno onesnaženje voda in jih s pomočjo pravilnih postopkov preprečiti. Predlagani postopki so rezultat dela strokovnjakov iz celotnega območja EU. Namenjeni so kot podpora in dopolnilo nacionalnim predpisom - ne pa kot njihovo nadomestilo. Predstavljene postopke je potrebno glede na okoliščine prilagajati in jih glede na nova spoznanja in nove predpise vedno znova posodabljati.

Postopki za varno skladiščenje FFS so namenjeni varovanju ljudi in okolja na kmetiji / obratu in niso mišljeni za podjetja / trgovine, za katere veljajo posebni predpisi. Namenjeni so torej za lastno uporabo FFS. Skladišča FFS so na kmetiji / obratu običajno v sklopu ostalih objektov in so tako del „infrastrukture“ na kmetiji. Za novogradnje in rekonstrukcije pa jepotrebno upoštevati predpise in navodila glede varovanja okolja že v postopku gradnje. Prav tako morajo mobilna skladišča zadovoljiti vsem predpisom, ki veljajo za fiksna skladišča.

Večje nesreče v skladiščih se ne zgodijo pogosto. V primeru nesreče pa so posledice za okolje in odgovornost zanje zelo velike. Zaradi neustreznih pogojev skladiščenja so se ljudje v preteklosti že poškodovali. Kadar je ravnanje v skladiščih neprimerno, lahko pride do točkovnega onesnaženja, okoljskih tveganj, požarne ogroženosti in celo požara. Poplave lahko povzročijo nekontrolirano prehajanje FFS v okolje in predstavljajo glede na klimatske spremembe čedalje večje tveganje za okolje.

Veliko tveganje za okolje prestavljajo opuščene kanalizacijske cevi in odtoki. Zato je nujno, da so vsi odtoki v skladišču speljani v skupno lovilno posodo.

Pri vsakodnevnem rokovanju s FFS se lahko neopazno zgodijo manjša razlitja ali kapljanja nerazredčenih FFS - zato je potrebno skladišča redno čistiti, ta majhna onesnaženja pa pravilno odstraniti.

Podrejeni postopki:

 • Lokacija skladišča
 • Dostopnost
 • Preprečevanje izgub
 • Splošno
 • Ravnanje v sili
Lokacija skladišča
Na okoljsko občutljivih območjih ne postavljajte skladišč FFS. V kolikor se temu ne morete izogniti, že med gradnjo predvidite, kako se boste izognili možnim tveganjem. Določitev lokacije skladišča zahteva strokoven nasvet, kar je zelo pomembno za varnost, učinkovito delo in dostopnost. Mešanje in polnjenje FFS opravljajte čim bliže skladišča, saj je tako delo bolj učinkovito.
Dostopnost
Običajno določajo posamezni nacionalni predpisi in navodila osnovne zahteve za oznake na vratih skladišča, pravila za dostop in za ravnanje v sili. Primerna dostopnost je pomembna tudi za lažje nalaganje oz. razlaganje FFS in s tem preprečevanje poškodb embalaže in razlivanja FFS.
Splošno
V tem priročniku bomo prikazali zahteve za zunanji in notranji izgled skladišča in opremo v skladišču. Poznati morate največjo dovoljeno količino, ki jo lahko skladiščite - ta se določa glede na okoljske in geografske predpise - npr. glede na vodovarstvene omejitve. Skladiščite le tiste količine, ki jih boste lahko uporabili in to do največ maksimalne količine. V skladišču lahko za krajši čas - do oddaje pooblaščenim zbiralcem - skladiščite tudi preostalo embalažo FFS in odpadke FFS .
Prepreevanje_izgubPreprečevanje izgub FFS
Najpomembnejše nesreče obravnavamo v poglavju „Ravnanje v sili“. To poglavje pa obravnava manjša raztrese / razlitja FFS in njihovo odstranitev. Raztresena / razlita FFS ne smejo povzročati točkovnega onesnaženja, zato jih je potrebno takoj odstraniti. Pazite, da FFS - namerno ali nenamerno - ne pridejo v odtoke ali kanale, ki so povezani s kanalizacijo.
Ravnanje v sili
Pripravljeni bodite na požar, poplave in druge nevarnosti. Hitro in primerno ravnanje lahko prepreči poškodbe ljudi in omeji škodo. Pripravljeno imejte zaščitno obleko in adsorpcijsko sredstvo.

Zaradi zmanjšanja tveganja postavite skladišče zunaj okoljsko občutljivih con.

O primerni lokaciji skladišča se posvetujte s krajevno pristojnim uradom za okolje. Skladišče postavite proč od območij, ki predstavljajo tveganje za vodne vire (vodovarstvena območja). Upoštevajte zdravstvena navodila za skladiščenje FFS. Skladišča morajo biti grajena tako, da so zavarovana pred nevarnostmi in ne predstavljajo tveganja.

Skladišča postavite tako, da so varna pred požarom, poplavami in poškodbami

Skladišča naj bodo postavljena tam, kjer so varna pred požarom, poplavami in poškodbami.

V bližini skladišča uredite mesto za pripravo škropilne brozge

FFS, ki jih prestavite iz skladišča, imejte stalno pod nadzorom. Na mestu, kjer pripravljate škropilno brozgo, morate imeti pripomočke za odstranjevanje razlitih/raztresenih FFS. Na tem mestu morate imeti pripomočke za pravilno ravnanje s prazno embalažo.

FFS skladiščite v zaklenjenih objektih ali omarah

Preprečite dostop skozi okno. Uporabljajte najboljše varnostne ključavnice in namestite alarmno napravo. Nikoli ne puščajte FFS brez nadzora izven skladišča.

Skladišča FFS naj bodo stalno po nadzorom ali / in zavarovana

Skladišča morajo biti zavarovana tako, da preprečujejo nedovoljen vstop. Odprta skladišča morajo biti pod nazorom. Skladišče naj upravlja odgovorna oseba.

Varnostne oznake in oznake nevarnosti morajo biti dobro vidne in VEDNO nameščene na vhodu v skladišče

Na zunanjem delu skladišča mora biti nameščeno jasno opozorilo, da uporabljamo objekt za skladiščenje FFS.Po potrebi uporabljajte simbol „mrtvaška glava“. Na vhodna vrata namestite napis: „Kajenje prepovedano“ ali napis „Kajenje in uporaba odprtega ognja sta prepovedana“.

Navodila za ravnanje v primeru nesreče in varnostna navodila hranite pri vhodu v skladišče

Navodila za ravnanje v primeru nesreče in varnostna navodila hranite pri vhodu v skladišče na višini oči.

Z načrti za ravnanje v sili morajo biti seznanjeni bližnji sodelavci- postopke ravnanja je potrebno vaditi

Natančne in jasne načrte za ravnanje v sili je potrebno hraniti na varnem mestu izven skladišča – npr. tam, kjer hranimo ključe skladišča. Na načrtu za ravnanje v sili moramo imeti navedene poti do skladišča (kraj), telefonske številke za klic v sili (tudi na vratih skladišča) in seznam s količinami skladiščenih FFS.

Skladišče mora biti VARNO pred požarom

Posvetujte se s krajevno pristojnimi službami in gasilci. Stene, vrata, strop, streha in gradbeni material morajo biti požarno varni.
Kovinske nosilce zavarujte pred vročino. Požarno varne stene naj segajo do strehe. Skladišča, ki so oddaljena od kmetije/obrata in / ali ležijo v bližini požarno ogroženih predelov (gozdni požari) morajo biti grajena iz materialov, ki imajo 1 urno požarno odpornost. Skladišča, ki so lahko hitro dostopna za intervencijska vozila, morajo biti grajena iz materialov, ki imajo vsaj 1/2 urno požarno odpornost.

FFS skladiščite v suhem stanju tako, da niso izpostavljena zmrzali, vročini ali neposredni sončni svetlobi

FFS moramo skladiščiti na suhem. FFS moramo skladišiti tako, da niso izpostavljena zmrzali in da temperatura ne preseže 40°C.
Skladiščena FFS ne smejo biti izpostavljena neposredni sončni svetlobi. Preprečite poškodbe na embalaži skladiščenih FFS.

Skladišče mora imeti lovilne posode ali zbiralni sistem za razlitje.
Skladišče mora biti opremljeno z lovilnimi posodami, v katere lahko varno ujamemo vso skladiščeno količino FFS. Nova skladišča s kapaciteto skladiščenja preko 1T morajo imeti rezervoar lovilne posode velik vsaj 110% skladiščene količine, na vodovarstvenih območjih 1 reda pa vsaj 185%/ tako, da je dovolj prostora za gasilne tekočine in razlito sredstvo. Skladišča s kapaciteto skladiščenja preko 1T morajo imeti rezervoar lovilne posode vsaj za 10% večji od skladiščene količine, tako da je dovolj prostora tudi za sprejem absorpcijskega materiala.

Tla skladišča morajo biti zatesnjena. Iztoki, ki ne vodijo v rezervoar lovilne posode, morajo biti zaprti

Tla morajo biti zatesnjena in nepropustna za FFS v trdnem in tekočem stanju. Zatesnitev mora segati do hidroizolacije v steni. Zaprite in ločite odtočne kanale, odtoke in cevi, ki ne vodijo v rezervoar lovilne posode.

Tla v skladišču ne smejo drseti, morajo biti varna in omogočati lahko čiščenje

Tla morajo biti trda, toga in nedrseča. Tla ne smejo prepuščati tekočin. Tla ne smejo imeti neravnin, lukenj ali vdolbin, kjer bi se lahko nabirala tekočina. Tla ne smejo biti strma ali valovita – omogočati morajo stabilen položaj za FFS in ljudi.

Police naj bodo gladke

Površine skladiščnih elementov naj bodo brez ostrih robov ali vogalov. Posebej pozorno ravnajte s FFS, ki so pakirana v vreče - izogibajte se ostrim vogalom in robovom ali oviram.

FFS skladiščite v originalni, nepoškodovani embalaži, ki ima dobro berljivo etiketo

FFS je potrebno skladiščite v originalni, nepoškodovani embalaži, ki ima dobro berljivo etiketo.

V skladišču si namestite opremo za odmerjanje FFS (menzure, tehtnico)

V skladišču morate imeti primerno opremo za odmerjanje FFS. Merilna oprema mora biti znotraj skladišča - v predelu, ki je zavarovan pred razlitjem.

Prazno embalažo hranite pod streho na varnem mestu

Prazno in očiščeno embalažo morate hraniti na za to določenem mestu. Mesto hranjenja mora biti premišljeno in varno. Mesto hranjenja mora imeti lovilno posodo oz. biti v delu, ki je zavarovano pred razlitjem. Embalažno folijo in pokrove lahko hranimo v posebnih vrečah ali zabojih na mestu, kjer hranimo ostalo prazno embalažo.

Prepakirajte FFS iz poškodovane ali netesne embalaže

FFS iz poškodovane embalaže ali embalaže, ki pušča, morate prepakirati. Prepakirana FFS takoj označite z imenom in ustreznimi opozorilnimi znaki. Prepakirana FFS porabite čim prej - ne skladiščite jih predolgo.

Skladišče opremite s pripomočki za odstranjevanje razlitih / razsutih FFS

Za odstranjevanje razlitih oz. razsutih FFS imejte pripravljeno osebno zaščitno opremo. Posodo z adsorpcijskim sredstvom (pesek, žagovina, posip), metlo, smetišnico in plastično vrečko namestite na priročnem in vidnem mestu.

Temeljito odstranite razsuta in razlita FFS

Pripravite se na pravilno ravnanje z razsutimi / razlitimi FFS. O ravnanju z razsutimi / razlitimi FFS preberite navodilo na etiketi ali v varnostnem listu. Navodila najverjetneje priporočajo uporabo peska, posipa za mačke (za vnetljiva FFS) ali žagovino. Kontaminiran adsorpcijski material hranite v zaprtih in označenih posodah v za to posebej določenem delu skladišča. Absorpcijski material lahko odstranite s postopkom biološke razgradnje. Absorpcijski material lahko odstranite tudi tako, da ga predate pooblaščenemu zbiralcu nevarnih odpadkov.

Razlitih/razsutih FFS NIKOLI ne izpirajte v odtoke, na tla ali v javno kanalizacijo

Skladišča morajo biti opremljena z lovilnimi posodami za razlita/razsuta FFS. Skladišča morajo imeti posebne odtoke, skozi katere odtečejo vsi ostanki in čistilna voda v lovilni rezervoar. Praznjenje lovilnega rezervoarja prepustimo pooblaščenemu zbiralcu nevarnih snovi ali pa ga očistimo s priznanimi čistilnimi postopki.

Imejte NAČRT za ravnanje v sili

Pripravite načrt za ravnanje v sili (glej spodaj).

Zagotovite, da bodo o ravnanju v sili seznanjeni vsi, ki pridejo na vašem obratu v stik s FFS

Zagotovite, da bodo vsi, ki so v stiku s FFS na vašem obratu, razumeli in poznali svoje obveznosti v primeru nesreče.

Ob nevarnosti požara obvestite službo za zaščito in reševanje - 112

Ob požarni ogroženosti nemudoma obvestite službo za zaščito in reševanje. Ne poskušajte omejevati škode brez nadzora strokovnih oseb.

Ob požaru preprečite kontaminacijo tal in podtalnice z vodo za gašenje

Gasilna sredstva kot prah, pena ali megla so lahko učinkovita sredstva za gašenje- vendar pa predstavljajo tveganje za onesnaženje okolja s FFS. Ne uporabljajte močnih vodnih curkov, saj lahko poškodujete embalažo FFS. Ne uporabljajte preveč vode za gašenje požara v skladišču. Nova skladišča, ki imajo kapaciteto skladiščenja nad 1T, morajo imeti lovilni rezervoar velik vsaj 110% volumna skladiščene količine FFS (185% na vodovarstvenih območjih). Vse kontaminirane odpadke odstranite na varen način.

Zmanjšajte tveganje za poplave

Tveganje ocenite s sodelovanjem urada za okolje. FFS skladiščite vsaj 50 cm nad nivojem maksimalnih stoletnih poplavnih vod.
Premislite, ali je lokacija skladišča glede na tveganje za poplave primerna in ali ga bi bilo potrebno prestaviti.

NAČRT ZA RAVNANJE V SILI – v pisni obliki

 • Lokacija skladišča.
 • Seznam in količine FFS v skladišču.
 • Seznam nevarnih snovi / seznam vnetljivih snovi.
 • Odtoki in kanalizacijski jaški.
 • Varnostni list FFS.
 • Oprema za ravnanje v sili.
 • Absorpcijska sredstva in oprema.
 • Sredstva za dekontaminacijo oči in kože.

POSTOPKI ZA RAVNANJE V SILI

 • Postopki ravnanja v primeru razlitja / razsutja FFS.
 • Dekontaminacija oseb.
 • Ravnanje v primeru zastrupitve.
 • Ravnanje ob požaru.
 • Ravnanje ob tatvini.
 • Načrt skladišča in dostop.

4.3 Pred škropljenjem

Namen tega priročnika je ugotoviti tveganja za točkovno onesnaženje voda in jih s pomočjo pravilnih postopkov preprečiti. Predlagani postopki so rezultat dela strokovnjakov iz celotnega območja EU. Namenjeni so kot podpora in dopolnilo nacionalnim predpisom - ne pa kot njihovo nadomestilo. Predstavljene postopke je potrebno glede na okoliščine prilagajati in jih glede na nova spoznanja in nove predpise vedno znova posodabljati.

Tveganja pri uporabi FFS – vključno s tveganjem za točkovno onesnaženje - lahko zmanjšamo s skrbnim načrtovanjem in dobrimi pripravami. V postopku registracije FFS so vsa tveganja natančno preučena in so po potrebi navedena na embalaži. Upoštevanje navodil na etiketi je odločilno za preprečevanje točkovnega onesnaženja. Pri načrtovanju uporabe FFS je tako potrebno ta navodila razumeti kot del dobre kmetijske prakse. Predstavi jih naj kmetijska svetovalna služba ali pa svetovalec ob nakupu FFS.

Pri načrtovanju uporabe FFS je potrebno vključiti dolgoročno preprečevanje tveganja točkovnega onesnaženja voda. Priporočila lahko vključujejo nasvete pri ravnanju na vodovarstvenih območjih, prekrivanja vodnjakov, ravnanje ob zelenih mejah in mejah ter zaščitnih pasovih. Nekateri ukrepi so lahko učinkoviti takoj - kot npr. namestitev ustreznih šob. Nekatere ukrepe je potrebno načrtovati dolgoročno - npr. za 10 let, nekatere pa pogosteje ali pred samim začetkom delom.

Odločitve glede načina škropljenja niso enostavne: ali prepustiti škropljenje profesionalnemu izvajalcu ali škropiti sam, katero škropilno napravo kupiti ali uporabiti. Ne glede na vašo odločitev je potrebno vedeti, da ima izbira škropilna naprave in način škropljenja velik vpliv na tveganje za onesnaženje voda.

Nakup sodobnih škropilnih naprav je dolgoročna investicija. Škropilne naprave morajo zadovoljevati vrsto zahtev - od velikosti, ekonomičnosti, učinkovitosti, varnosti, skladnosti z mednarodnimi standardi itd. Pred nakupom se zato posvetujete s strokovnjakom - še posebej preverite, če škropilna naprava zadovoljuje vaše zahteve glede šob, ali ima dodaten rezervoar za izpiranje in ali omogoča zunanje in notranje čiščenje na njivi / nasadu.

Škropilna naprava je lahko učinkovita le takrat, kadar ima certifikat in je redno pregledana. Redni pregledi zmanjšujejo težave in tveganje za okolje. Redni pregledi se „splačajo“, saj s pravilno porazdelitvijo zmanjšamo količino potrebnega FFS, omogočajo pravočasno škropljenje, škropljenje v najboljšem terminu in preprečujejo izgube FFS.

Pred škropljenjem je potrebno preučiti vremenske razmere - saj te pomembno vplivajo na zmanjšanje tveganja za točkovno onesnaženje voda in na učinkovitost vašega dela.

Podrejeni postopki:

 • Načrtovanje
 • FFS
 • Izobraževanje
 • Oprema
 • Pregled in kalibriranje nastavitve
 • Mešanje in polnjenje – priprava škropilne brozge
 • Vremenska napoved
NartovanjeNačrtovanje
Pred škropljenjem je potrebno upoštevati kmetijske nasvete, razpoložljiv čas, razpoložljivost naprav, dobavo FFS, postopke za varstvo občutljivih območij in razpoložljiva finančna sredstva.
FFS
Dovoljena je le uporaba registriranih FFS. Upoštevati je potrebno navodilo za uporabo in tudi vsa ostala priporočila, ki so na voljo.
Izobraževanje
Uporabniki FFS morajo imeti opravljeno predpisano izobraževanje za uporabo FFS in izkaznico, s katero to dokazujejo. V interesu vseh je pravilna uporaba FFS kot je navedena na etiketi.
Oprema
Izbira, stanje in uporaba vrhunskih škropilnih naprav je odločilna za preprečevanje točkovnega onesnaženja s FFS. V zadnjem času je škropilna oprema tehnično zelo napredovala.
Pregled in umerjanje oz. kalibriranje (nastavitve)
Preverjanje škropilnih naprav s strani pooblaščenih organov naprav je v vseh EU državah obvezno in mora biti opravljeno v skladu z Evropskim standardom (EN13790-1&2). Zapisati in upoštevati je potrebno predpisano količino FFS, količino vode in kakovost škropljena (velikost kapljice), ukrepe na njivi / nasadu in postopke po škropljenju. Umerjanje oz. kalibriranje škropilnice lahko opravi uporabnik sam ali pa to prepusti drugi osebi.
Mešanje in polnjenje (priprava škropilne brozge)
FFS je potrebno prinesti iz skladišča ter ga pripraviti za mešanje z vodo in polnjenje v rezervoar - v pravilnem vrstnem redu in količini - tako, da ne poškodujemo embalaže, brez razlivanja in raztresanja. Pri teh opravilih se zgodi med 40%in 70% vseh onesnaženj voda s FFS. Pri teh opravilih je potrebna posebna pazljivost.
Vremenska napoved
Vremenske razmere lahko neposredno vplivajo na točkovno onesnaženje in na izgube FFS. Zaradi dežja moramo npr. škropljenje preložiti - do nadaljevanja škropljenja je potrebno pripravljeno škropilno brozgo varno skladiščiti. Škropljenje moramo preložiti tudi zaradi vetra, saj z zanašanjem škropiva v okolico povzročimo onesnaženje okolja. Zato je pomembno, da se pred pripravo škropilne brozge prepričamo o vremenskih pogojih in si pripravimo načrt ravnanja v primeru spremembe vremenskih razmer med škropljenjem. Pomisliti je potrebno, da lahko izgube FFS zaradi razpršitve in talne erozije nastanejo tudi zaradi vremenskih razmer.

Škropljenje načrtujte in organizirajte vnaprej

Vsi dolgoročni in kratkoročni načrti vašega obrata / kmetije, infrastrukture in zaposlenih najbodo pripravljeni tako, da upoštevajo vsa tveganja za preprečevanje točkovnega onesnaženja. Pripravite si delovne načrte za varstvo rastlin, ki vključujejo tudi postopke za varovanje okolja. Pred uporabo FFS upoštevajte varovanje čebel – po potrebi se povežite z bližnjimi čebelarji.

Ugotovite in popišite okoljsko občutljive točke

Načrtujte varovanje voda ( vodnih virov) in okolja. Upoštevajte navodila pri uporabi FFS v zvezi z varovanjem okolja. Premislite o živalih, ki živijo okoli vaše kmetije. Določite okoljsko občutljive točke - kot npr. vodne izvire, tveganja za onesnaženje voda in vpliva na floro in favno. Za določitev tveganja zaradi poplav, razlitja in drifta, preučite topografske karte. Načrtujte svoje ravnanje - še posebej na posebnih območjih varovanja narave, območjih posebnega znanstvenega pomena, območjih varovanja površinskih voda in morja, posebnih območjih varovanja kulturne dediščine in ostalih posebnih varovanih območjih.

Doloite_poloaj_vodnjakovDoločite položaj vodnjakov, njihovo gradnjo in zatesnitev

Upoštevajte nacionalne predpise glede lege, oblike in gradnje vodnjakov. Vodnjake gradite samo tam, kjer je to dovoljeno. Vodnjakov ne gradite tam, kjer je nevarnost poplav ali visokega vodostaja. Vodnjakov ne gradite v bližini mesta mešanja oz. nalaganja / razlaganja FFS. Vodnjaki morajo biti zaradi preprečevanja onesnaženja med vrtino in opažem dobro zatesnjeni. Zaradi nevarnosti direktnega ali indirektnega onesnaževanja morajo biti obodne stene vodnjaka dvignjene nad površino zemlje in dobro zatesnjene. Vodnjaki, ki niso v uporabi, morajo biti zaradi preprečevanja onesnaževanja dobro zaprti in zatesnjeni.

Preverite, če trenutno in predvideno stanje na njivi / nasadu omogočata varno rabo FFS

Preverite trenutno hitrost vetra. Upoštevajte tudi predvideno hitrost v času škropljenja. Izogibajte se škropljenju pri večjih hitrostih vetra, saj s tem povečate tveganje za drift, zmanjšate natančnost škropljenja in povečate izpostavljenost izvajalca in oseb, ki so v bližini. Preprečite izgube škropiva zaradi temperaturnih inverzij – npr. pri visokih temperaturah. Preverite navodila na etiketi FFS, ki se nanašajo na sprejemljivo količino padavin. Določite si pravila glede posameznih vremenskih razmer, kot so npr. zmrzal ali močne padavine za vsak posamezen namen uporabe in to za vsa obdobja škropljenja navedena na etiketi z namenom, da preverite skladnost navodil z vašimi razmerami.

Preverite, ali vrsta tal vpliva na tveganje za onesnaženje s FFS

Upoštevati morate trenutne in napovedane vremenske in talne razmere. Na etiketi FFS so običajno navedena tveganja za različne vrste tal. Nanašanje FFS na zmrznjena ali s snegom pokrita tla poveča tveganje za onesnaženje. Ne škropite tal, kjer stoji voda – razen s tistimi FFS, ki imajo dovoljenje za uporabo v takih razmerah.

Uporabljajte le dovoljena FFS in upoštevajte navodila za uporabo

Preverite, da ima FFS, ki ga nameravate uporabiti, dovoljenje za vaš namen uporabe. Preverite, ali je etiketa FFS razumljiva in če so navodila primerna. Preberite ustrezne varnostne liste. Preverite pogoje za dostop na tretirano površino.

Uporabljajte samo dovoljene mešanice FFS

Uporabljajte le dovoljene mešanice FFS. Preberite navodila FFS - upoštevajte navodila za uporabo in mešanje FFS. Dovoljene mešanice FFS uporabljajte tako malo, kot je le mogoče. Uporaba neregistriranih mešanic FFS ni dovoljena. Nedovoljene mešanice FFS lahko povzročijo kemično-fizikalne reakcije, ki preprečujejo varno uporabo. Lahko pride do tvorbe usedlin, ki lahko povzročijo zamašitev škropilnih naprav in s tem nastanek nevarnih odpadkov.

Zagotovite, da je izvajalec škropljenja primerno usposobljen za uporabo FFS

Uporabniki FFS – izvajalci škropljenja - morajo biti pred njihovo uporabo primerno izobraženi in imeti opravljen preizkus znanja. Navodila o pogojih za pridobitev dovoljenja za uporabnika FFS si lahko pridobite pri odgovornih uradnih osebah.

Uporabljajte le certificirane in redno pregledane škropilne naprave

Vse škropilne naprave morajo pred uporabo imeti atest, ki ga pridobijo od pooblaščene uradne organizacije. Zahteve za testiranja so lahko v posameznih državah članicah različne, vendar mora opravljati testiranje tretja oseba.

Preverite, če je škropilna naprava čista in če deluje brezhibno – še posebej po dolgotrajnem mirovanju in pri prvi uporabi

Preverite stanje in čistočo škropilne naprave - bodite pozorni na morebitne pomanjkljivosti. Preverite poškodbe na ceveh, spojih in vseh sestavnih delih, ki so pod pritiskom. Zamenjajte dvomljive dele. Tlačni sistem škropilnih naprav preverjajte le s čisto vodo in to le do višine predpisanih vrednosti, ki jih je določil proizvajalec in ob upoštevanju vseh ostalih varnostnih navodil.

Uporabljajte tiste škropilne naprave, katerih uporaba je enostavna in varnejša

Uporabljate šobe, ki so primerne vašemu namenu uporabe FFS - obarvanost šob vam olajša pravilno izbiro. Hidravlično krmiljene napeljave zahtevajo manj fizičnega napora in omogočajo upravljanje škropilne naprave iz traktorske kabine. Z nameščenimi povratnimi ventili je polnjenje škropilnih naprav hitrejše in varnejše. Prostor za varovalno obleko omogoča uporabniku, da mu je le ta stalno pri roki. Nastavek za umivanje rok omogoča umivanje med delom s škropilno napravo.

Uporabljajte takšne škropilne naprave, pri katerih se rezervoar v primeru nesreče ne odpre

Pokrov in ostale zapore rezervoarja se med običajno uporabo ne smejo odpreti.

Uporabljajte škropilne naprave, ki jih lahko po škropljenju na njivi ali v nasadu temeljito očistite

Uporabljajte škropilne naprave, ki zaradi zaprtega sistema omogočajo temeljito notranje čiščenje. Uporabljajte škropilne naprave, v katerih ostane minimalna količina škropilne brozge. Po notranjem čiščenju naj bo preostala količina škropilne brozge temeljito razredčena (npr. manj kot 1% prvotne koncentracije).

Uporabljajte škropilne naprave, ki jih lahko po po potrebi varno izpraznimo

Pazite, da se med praznjenjem škropilne naprave ne kontaminirajo izvajalec škropljenja, pomočniki, oprema in neposredno delovno okolje. Vso preostalo škropilno brozgo iztočite v primerno označen kontejner. Upoštevajte navodila za skladiščenje in odstranjevanje ostankov škropilne brozge, ki so navedena v tistem delu priročnika, ki obravnava ravnanje z ostanki in odpadki.

VEDNO preverite in naravnajte (kalibrirajte) škropilno napravo za primerno in najboljšo uporabo FFS

Upoštevajte navodila na etiketi in preberite ostala priporočila. Poleg predpisane količine FFS upoštevajte tudi predpisano količino vode – ter kadar so predpisane - tudi vrste šob, višino škropljenja in ostalo.

Umerjanje oz. kalibriranje škropilne naprave opravite tam, kjer ni nevarnosti za onesnaženje talnih in površinskih vod

Kalibrirajte tam, kjer ne morete onesnažiti talnih in površinskih vod. Kalibriranje škropilne naprave opravite na poraslih tleh - npr. travniku - ali na določenem zavarovanem mestu pred razlitjem, to je tam kjer tudi polnite in čistite škropilno napravo. Škropilna naprava naj bo za kalibriranje čista - uporabljajte samo vodo. Pri tlačnem preverjanju šob in pretoka šob se lahko zgodi, da se delovna površina prepoji s tekočino. Preprečite prehajanje te tekočine izven delovnega območja. Preprečite povečan drift pri kalibriranju šob „enakih velikosti“ na začetku testiranja. Preprečite povečan drift med kalibriranjem tako, da nastavite škropilne letve nizko in po potrebi zaprete dovod zraka.

Škropilnice testirajte in umerjajte (kalibrirajte) s čisto vodo

Med testiranjem in kalibriranjem zagotovite varnost izvajalcev in oseb, ki so v bližini. Pomislite na to, da je izvajalec v stiku s šobami, ki so lahko še onesnažene s FFS od prejšnjega škropljenja. Škropilnico kalibriramo pred uporabo FFS samo z vodo. Kakovost vode ne sme ogrožati izvajalca in okolje. Uporabite čisto vodo brez lebdečih delcev, mivke, in ostalih delcev, ki lahko zamašijo šobe. Nastavitev kalibriranja, ki ga izvajamo le z vodo, lahko - skladno z navodilom na etiketi - prilagodimo na gostejšo raztopino.

Za škropljenje uporabite primerno količino vode

Uporabite količino vode, ki je navedena v navodilu za uporabo. Predpisano količino vode je potrebno upoštevati zaradi učinkovitosti, vrste rastlin, izpostavljenosti izvajalca in varnosti končnega potrošnika. V kolikor je priporočeno, prilagodite količino vode glede na priporočilo zato, da varujete škropilno napravo, zmanjšate nanos na gojene rastline ali sledite posebnim shemam v zvezi s klimatskimi vplivi. Uporaba manjše količine vode ob enaki količini FFS poveča koncentracijo raztopine FFS - to tveganje je potrebno upoštevati. Škropljenje FFS v koncentracijah, ki so višje od navedenih v navodilu za uporabo, je lahko prepovedano. Uporaba manjše količine vode, kot je navedena v navodilu za uporabo, lahko vodi do izgube „jamstev oz. garancij“.

Škropilno napravo preverite in umerjajte (kalibrirajte) vedno takrat, kadar je potrebno

Frekvenca kalibriranja je odvisna od številnih faktorjev. Vedno kalibrirajte po poteku prepisanega števila delovnih ur za šobe. Kalibrirajte takrat, kadar zamenjate gume ali pa se spremeni struktura tal na delovni površini. Kalibrirajte takrat, kadar zamenjate računalnik škropilne naprave ali manometer. Kalibrirajte takrat, kadar uporabljate škropilno brozgo - kot npr. tekoče gnojilo - katere gostota ni enaka gostoti vode. Nastavitve preverite na delovni površini (njivi / nasadu). Med škropljenjem na njivi / nasadu nadzirajte kakovost škropljenja.

Preverite delovanje škropilne naprave

Na škropilni letvi namestite takšne šobe, s katerimi lahko usmerite škropilni curek direktno na planirano delovno površino. Zagotovite, da ne škropite po okoljsko občutljivih predelih. Tiste šobe, ki škropijo izven planiranega delovnega obsega – izključite.
Izključite tudi šobe, ki škropijo preko delovnega obsega - kot npr. na neobdelan pas med njivama. Pri škropljenju njivskih listnatih rastlin ali drugih posebnostih naravnajte količino zraka oz. hitrost – upoštevajte navodila proizvajalca.

Natančno preračunajte potrebno količino vode in FFS

Za določanje količine vode in FFS upoštevajte navodila za uporabo FFS. Pas tretirane površine naj ostane nepoškropljen - poškropili ga boste ob postopku čiščenja rezervoarja. Pripravite le toliko škropilne brozge, kot je potrebujete. Če ste v dvomu, pripravite raje manj kot več.

FFS ne puščajte brez nadzora v nezavarovani embalaži

S FFS je potrebno ravnati odgovorno. Iz skladišča (fiksnega ali mobilnega) odvzamete le tisto količino, ki jo potrebujete. FFS morajo biti zavarovana in pod stalnim nadzorom – tako v embalaži kot v škropilni napravi.

Opremo za pripravo raztopine in polnjenje škropilne naprave uporabljajte in odlagajte tam, kjer ne morete onesnažiti površinske ali podzemne vode

Upoštevajte navodila kako in kje pripraviti škropilno brozgo. Sestavni del navodila za uporabo FFS so lahko tudi opozorila glede uporabe FFS na okoljsko občutljivih območjih (zaščitni pasovi). Pri pripravi škropilne brozge in polnjenja škropilne naprave se izogibajte vodotokov in vodnjakov, ter preprečite da razsuta / razlita FFS ne stečejo v vodne vire.

Preberite krajevne predpise glede uporabe FFS – preverite ali so na vašem območju kakšna posebna navodila glede varovanja virov pitne vode. Pripravite analizo tveganja in si zapišite vse posebnosti v zvezi z mestom, kjer ste mešali in polnili škropilno napravo. Pripravo raztopine in polnjenje rezervoarja škropilne naprave opravite na mestih, ki so zavarovana pred razlitjem.

TOPPS priporoča razdalje: 4/10/20 m kot nizka/srednje/visoko občutljiva območja glede oddaljenosti od vodno občutljivih con. Pri pripravi raztopine in polnjenje rezervoarja škropilne naprave izven zavarovanih mest - npr. na njivi - upoštevajte, da morajo biti tla biološko aktivna in najmanj 20 m oddaljena od površinskih vod, vodnjakov, jarkov, kanalov in izvirov. Nikoli ne mešajte in polnite na prepustnih oz. plitvih tleh s prisotno talno erozijo ali tleh, ki se nagibajo proti občutljivim legam.

Za polnjenje rezervoarja škropilne naprave ne uporabljate neposredno vode iz vodovodne napeljave ali vode iz virov, ki so namenjeni za pitno vodo

Viri voda, ki se uporabljajo kot vir pitne vode, ne smejo priti v neposreden stik s FFS. Pri uporabi te vode je potrebno preprečiti onesnaženje vodnih virov s FFS. Pri polnjenju škropilne naprave pazite, da ne pride do stalne povezave - mostu - med viri pitne vode in škropilno brozgo. Med škropilno brozgo in izvorom vode mora biti nameščena zračna zaporo, dvojni ventil ali vmesni tank. Pri polnjenju škropilne naprave uporabljate vmesni vir - kot npr. ročko za točenje, sesalne naprave, mobilne rezervoarje.

Polnjenje rezervoarja škropilne naprave mora potekati brez tveganja za površinske oz. talne vode

Rezervoarja ne napolnite preveč – preprečite iztekanje pene iz rezervoarja. Za polnjenje malih rezervoarjev potrebujete zelo malo časa (npr. nahrbtne škropilnice). Upoštevajte navodila proizvajalca glede predpisane maksimalne količine škropilne brozge v rezervoarju. Predpisane količine običajno že upoštevajo možnost prenapolnjena (ponavadi 10%) in tako zmanjšujejo tveganje za prenapolnjene. Za odmerjanje FFS uporabljajte menzure, ki imajo dobro čitljivo merilo. Ob polnjenju si pomagajte tudi z inštrumenti na rezervoarju in ostalimi kontrolnimi instrumenti. Razmislite o uporabi prenosne opreme za preprečevanje onesnaženja.
Razlita/razsuta FFS takoj temeljito odstranite.

Škropilno brozgo pripravite vedno tik pred uporabo

Varnost uporabe FFS boste povečali z zmanjševanjem časovnega presledka med mešanjem/ polnjenjem in uporabo. Škropilne brozge ne pripravljajte kadar ocenjujete, da je ne boste mogli uporabiti še isti dan (npr. nastopa noči, slabega vremena, težav s škropilnico, izvajalcem, transportom škropiva..)

Uporabljajte takšno embalažo, ki omogoča varno polnjenje in mešanje

Kadarkoli je možno - uporabljajte FFS katerih velikost pakiranja točno ustreza vašim potrebam. Čas odmerjanja, prevoza in hranjenja odprte embalaže izven območja polnjenja naj bo čim krajši. Izbirajte FFS v taki embalaži, ki ima pokrov premera med 45 do 63 mm – iz take embalaže varneje in lažje ter brez razlivanja iztočimo potrebno količino. Izbirajte pakiranja, iz katerih lahko enostavno iztočite / iztresete vso vsebino FFS. Uporabljajte poseben nož za folijo, s katerim enostavno prerežete sekundarno zapiralo.

Pazite, da ne poškodujete embalaže med odpiranjem

Za odpiranje kartonske embalaže, vrečke in zavojev uporabljajte primerne nože in preprečite raztresanje FFS v okolje. Za odpiranje pokrovov in zapiral uporabite primerno orodje. Za odpiranje sekundarnih zapiral uporabite nož za folijo.

Upoštevajte navodila pri redčenju FFS

Upoštevajte navodila za uporabo FFS. Običajno se FFS ne sme zliti / stresti v prazen rezervoar. S polnjenjem FFS pričnete takrat, kadar je v glavnem tanku vsaj polovica potrebne količine vode. Preverite, ali je je višina mešanja FFS primerna - ali je mešanica enakomerna brez usedlin in površinskih naplavin.

Pred spremembo predpisanih količin vode ali FFS se posvetujte s strokovnjakom. Preden pripravite mešanice različnih formulacija se posvetujte s strokovnjakom. Kadar ni točnih navodil – upoštevajte naslednji vrstni red: vodotopna vrečka, vodotopen granulat, močljiv prašek, koncentrat za suspenzijo, emulzija in pomožna sredstva – močila in adjuvanti. Upoštevajte posebna navodila za polnjenje WDG formulacij, prašnatih formulacij in vodotopnih vrečk.

Po potrebi uporabljajte posebno merilno opremo

Potrebno količine FFS je potrebno izmeriti s primerno opremo. Merilna oprema mora biti označena. Merilno opremo je potrebno takoj po uporabi očistiti - npr. preko odprtega polnilnega lijaka ali preko mrežice / filtra glavne odprtine.

Delovni položaj med mešanjem / polnjenjem mora biti stabilen in varen

FFS za pripravo škropilne brozge prenesite iz skladišča (fiksnega ali mobilnega) brez plezanja ali stegovanja. Položaj polnjenja naj bo na višini bokov in v širini rok. Višje ležeča delovna površina mora biti varna, nedrseča, suha in enostavna za čiščenje.

Preprečite izpostavljenost izvajalca in drugih oseb v bližini

Pri delu s FFS nosite zaščitno opremo – kot je navedeno v navodilu za uporabo in varnostnem listu. Izogibajte se polnjenju - še posebej prašnatih formulacij - ob vetru. Preprečite zanašanje FFS v izvajalca ali osebe v bližini.

Prazno embalažo FFS očistite z integriranim sistemom na škropilnici

Prazno_embalao_FFS_oistiteZa čiščenje embalaže uporabite nizko indukcijsko čistilno posodo z integriranim sistemom čiščenja embalaže (pod pritiskom). S proizvajalcem opreme se posvetujete o primernosti čistilnega sistema glede vaših potreb. Na navodilu za uporabo so običajno navedena tudi navodila za čiščenje večje embalaže. FFS zlivajte v indukcijsko čistilno posodo tako, da ne pride do razlivanja ali raztresanja po škropilni napravi.

Postopek čiščenja oz. polnjenja morate stalno nadzorovati. Preverite, ali so na etiketi / navodilu za uporabo FFS navedeni postopki čiščenja embalaže. Integrirani tlačni sistemi očistijo prazne plastenke FFS tako, da je ostanek FFS manjši od 0,1%. Ročno čiščenje praznih plastenk je potrebno trikrat ponoviti.

Čiščenje in ravnanje z zamaški in zapirali

Upoštevajte navodilo za za uporabo. O ravnanju z zamaški in zapirali se posvetujte s pooblaščenim odstranjevalcem. Predlagana navodila so lahko naslednja:
 • Odstranjene zamaške in folije(zapirala) vseh pakiranj FFS sperite in pospravite v čisto posodo / vrečo/; tekočino od izpiranja zlijte v rezervoar škropilnice.
 • Zamaške z embalaže, ki ima dvojno zapiranje - namestite nazaj na embalažo.
 • Zamaške z embalaže z enojnim zapiranjem je potrebno shraniti v posebni posodi, očistiti in namestiti nazaj na embalažo.
 • Očiščene zamaške in sekundarna zapirala hranite na varnem mestu do oddaje pooblaščenemu zbiralcu.

Zapiranje in zaščita odprtih – neporabljenih FFS

Po uporabi takoj zaprite odprto embalažo. Delno porabljena FFS hranite pokončno, stabilno in zavarovano pred poškodbami in nedovoljeno rabo. Delno porabljena FFS postavite nazaj v zunanjo embalažo.

Pripravljeno raztopino FFS je potrebno stalno nadzorovati

Škropilno napravo, v kateri imate razredčena oz. nerazredčena FFS morate stalno nadzorovati. Pripravljeno raztopino porabite čim prej. Kadar morate škropljenje zaradi nepredvidenih okoliščin začasno prekiniti, zavarujte delovno površino in preprečite dostop nepooblaščenih oseb. Še posebej zavarujete dostop do ventilov in rezervoarja. Pri dolgotrajnejši prekinitvi premestite škropilno napravo na mesto, ki je zavarovano pred razlivanjem z lovilno posodo.

4.4. Med škropljenjem

Namen tega priročnika je ugotoviti tveganja za točkovno onesnaženje voda in jih s pomočjo pravilnih postopkov preprečiti. Predlagani postopki so rezultat dela strokovnjakov iz celotnega območja EU. Namenjeni so kot podpora in dopolnilo nacionalnim predpisom - ne pa kot njihovo nadomestilo. Predstavljene postopke je potrebno glede na okoliščine prilagajati in jih glede na nova spoznanja in nove predpise vedno znova posodabljati.

4.4.Med_kropljenjemMed škropljenjem mora izvajalec škropljenja upoštevati in izvesti veliko postopkov, ki jih mora pred tem skrbno planirati oz. spontano izpeljati. Upoštevati in poznati mora lege/pasove, ki jih ne sme poškropiti in vedeti, kako to preprečiti. Med delom lahko pride do napake v delovanju škropilne naprave ali pa do nepričakovanih vremenskih pogojev, lahko pa pride tudi do izjemnih okoliščin; vse to je potrebno upoštevati vnaprej in predvideti potrebne varnostne ukrepe.

Med škropljenjem lahko pride zaradi pomanjkljive izobrazbe izvajalca ali napake pri upravljanju do točkovnega onesnaženja. Izvajalci se danes zavedajo, da ne smejo škropiti po površinskih vodah ali preko vodnjakov, veliko postopkov, ki jih izvajajo pa je še vedno takih, ki so okolju nevarni. Tako nekateri uporabniki FFS načrpajo škropilno brozgo v mirujočo škropilno napravo – ali še slabše- to naredijo na robu njive ali kar preko jarka.

Nastavitev škropilne naprave in način uporabe imata velik vpliv na zanos FFS (drift). Sadovnjake in vinograde je potrebno običajno večkrat škropiti, kapljice nanašamo na in preko listov, tako da tvorijo oblak; sedimenti pa se odlagajo v neposredno bližino. Tako lahko npr. pri zelo majhnem driftu nastane v počasi tekočih ali stoječih vodah visoka koncentracija FFS. Postopki, ki omogočajo škropljenje samo planirane površino zmanjšujejo tveganje za točkovno onesnaženje.

4.4.Med_kropljenjem1Znano je, da majhne kapljice povečajo tveganje za drift in onesnaženje površine škropilne naprave in traktorja. Pri čiščenju je potrebno to upoštevati in te usedline odstraniti. Prav tako je potrebno upoštevati, da pri čiščenju na njivi / nasadu ne obremenimo preveč površine na kateri čistimo, saj lahko povzročimo točkovno onesnaženje.

Postopek škropljenja predstavlja tveganje tudi za zmrznjena, z vodo prepojena ali zasnežena tla, saj lahko pride do t.i. „izpiranja“. To lahko zmanjšamo s primernimi postopki kot so oranje ozar ali načrtno zaraščanje zaščitnih pasov. Izraz „izpiranje“ se uporablja kot definicija za okoliščine, ki preprečujejo optimalni nanos FFS na tretirano rastlino. Večje količine vode, grobe kapljice in večje hitrosti škropljenja lahko povzročajo določeno izgubo FFS na tretirani površini in s tem onesnaženje tal.

Proizvajalci škropilnih naprav se čedalje bolj uspešno prilagajajo potrebam po kakovostnem nanosu FFS. Prilagajajo se že zahtevam po specifičnem škropljenju samo točno določenih delov, z vklopom in izklopom škropljenja in prepoznavanju tarče. Rezultat tehničnega razvoja vpliva na zmanjšane izgube/zanosa FFS in na zmanjšanje onesnaženja voda.

Podrejeni postopki

 • Splošno o varnosti
 • Ravnanje v sili
 • Direktno onesnaženje
 • Drift oz. zanos in razlitje
Splošno o varnosti:
Upoštevajte navodila za optimalno škropljenje. Zaradi preprečevanja točkovnega onesnaženja bodite pripravljeni na potrebne spremembe.
Ravnanje v sili:
Bodite pripravljeni na izjemne razmere - še posebej na ravnanje pri puščanju škropilne naprave.
Direktno onesnaženje:
Na občutljivih površinah uporabite ustrezne postopke, s katerimi preprečite onesnaženje.
Drift in razlitje:
Oboje predstavlja tveganje za točkovno onesnaženje, tveganje je potrebno prepoznati in preprečiti.

Pri upočasnjeni vožnji – ustavite škropljenje

Ne škropite kadar škropilna naprava miruje. S škropljenjem začnite šele, ko dosežete planirano hitrost. Premislite o uporabi takih naprav, pri katerih se lahko škropilna brozga v škropilnih letvah prečrpa.

Na planirani površini porabite le toliko FFS, kot je nujno potrebno

Premislite o uporabi ali zamenjavi postopkov škropljenja, ki omogočajo škropljenje le ciljnih struktur znotraj planirane površine. Po potrebi uporabljajte postopke, ki s pomočjo senzorjev prepoznavajo drevesa ali grme na polju oziroma postopke, ki škropijo samo ciljne strukture (tarče).

Uporabljajte postopke – glede na razmere - ki omogočajo enakomerno škropljenje po planirani površini

Uporabljajte postopke, pri katerih je potrebno minimalno premikanje škropilnih letev. Prepričajte se, da so škropilne letve nastavljene skladno s priporočilih proizvajalca; običajno 35-50 cm nad rastlinskim pokrovom na njivi. Za preprečevanje predoziranja uporabljajte ventile za izklop dela škropilne letve in / ali izklopite delovanje posameznih šob.

Pri škropljenju ne uporabljajte postopkov, s katerimi ne dosežete planiranega namena

Pri uporabi FFS uporabite priporočene postopke. Izogibajte se uporabi velikih količin vode in velikih kapljic – še posebej pri direktnem škropljenju rastlin. Upoštevajte navodila za šobe in razdalje do ciljne površine. Ne škropite mokrih rastlin ali takšnih površin, ki ne zagotavljajo pričakovanega uspeha. Upoštevajte, da se lahko ciljne strukture glede uporabe FFS spreminjajo - npr. zaradi rasti ali zaradi nastanka novih listov.

Takoj odpravite vse napake na napravah

Ustavite škropljenje in zmanjšajte pritisk v sistemu. Zapomnite si točno lokacijo na površini. Škropilno napravo odstranite iz škropljene površine in si ogledajte nastalo napako. Izogibajte se zaščitnemu pasu, okoljsko občutljivim legam in javnim potem.
Upoštevajte navodila proizvajalca škropilne naprave. Nosite zaščitno obleko in bodite pripravljeni na razlitje FFS.

Za ravnanje v sili imejte pripravljen načrt

Zagotovite, da bodo vaši sodelavci oz. člani družine seznanjeni, kje škropite in kako dolgo se boste zadržali. V telefonu imejte nastavljeno številko za klic v sili. Posebej pozorni bodite pri zlaganju/razpenjanju dolgih škropilnih letev - še posebej v bližini energetskih kablov. Zavedajte se nevarnosti pri obračanju - še posebej na nagnjenih površinah. Bodite še posebej previdni pri obračanju, zaviranju, pospeševanju škropilnih naprav, ki vsebujejo še nekaj škropilne brozge. Škropljenje v bližini ljudi ustavite - ustavite ga tudi če se ljudje približujejo. Pri zlaganju/razpenjanju škropilnih letev v bližini ljudi bodite posebej previdni.

Ne škropite površin, na katerih lahko pride do direktne ali indirektne nevarnosti za točkovno onesnaženje

Storite ve potrebno, da preprečite onesnaženje zaščitnih pasov ali okoljsko občutljivih leg. Ozare poškropite nazadnje- posebej bodite pozorni, kadar piha veter proti okoljsko občutljivim legam - prenehajte škropiti. Preverite, da je vsaka vrsta natančno poškropljena. Napake na škropilni napravi - kot so npr. zamašene ali kapljajoče šobe, netesna mesta ali cevi - odstranite takoj.

Ne_kropite_preko_zaitnihNe škropite preko zaščitnih pasov ali drugih okoljsko občutljivih površin, vodotokov, vodnjakov, kanalov, jarkov, izvirov, javnih poti in trdih površin

Preverite, da je škropilna naprava usmerjena točno na ciljno rastlino znotraj planirane površine. Delovno širino prilagodite vsakokratni škropljeni površine - še posebej v bližini ozar. Preprečite ponovno nanašanje škropiva tako, da izključite del škropilne letve in / ali posamezne šobe. S tem preprečite oz. zmanjšate tveganje za nanašanje FFS na površinah, ki jih ne nameravate škropiti.
Nasvet: Na tistih FFS, ki imajo dovoljenje za uporabo v vodnem okolju, so pogoji za uporabo natančno navedeni. Navede pogoje uporabe moramo dosledno upoštevati.

Ne škropite po vodnjakih, pokrovih vodnjakov, virih pitne vode - vodovarstvenih območjih ali sistemih - in tudi na po površinah, ki mejijo na njih

Ne škropite okoli vodnjakov - upoštevajte zaščitni pas. Upoštevajte predpisane odmike, da preprečite onesnaženje vode s FFS.
Na etiketi / navodilu za uporabo so običajno navedeni zaščitni pasovi za uporabo FFS v bližini vodnih virov. Uporabljajte takšne načine škropljenja, ki zmanjšujejo drift (antidrift šobe). Pri škropljenju v bližini virov pitne vode upoštevajte smer in hitrost vetra in primerno ukrepajte. Izogibajte se vsem možnim tveganjem – ne vozite v bližini vodnih virov, ne ustavljajte se v njihovi bližini in ne puščajte opreme za škropljenje v njihovi bližini.

Ne škropite po površinah, kjer obstaja tveganje, da lahko FFS steče direktno ali indirektno v odvodne jarke ali kanale

Ne škropite po trdih površinah - kot so cementna tla ali utrjena tla, ki se nahajajo v bližini površinskih ali skritih odvodnih sistemov.
Ne škropite po z vodo prepojenih tleh v bližini površinskih ali skritih odvodnih sistemov.

Med škropljenjem zmanjšajte drift oz. zanos

Posvetujte se glede največje dovoljene hitrosti vetra med škropljenjem. Pregledajte navodilo za uporabo o uporabi FFS - pozorni bodite na navodila glede posebnih ukrepov za zmanjševanje drifta. V kolikor so v navodilu za uporabo navedene priporočene velikosti kapljic - upoštevajte največjo velikost.

Upoštevajte največjo količino vode, ki je navedena v navodilu za uporabo FFS. Kadar niso navedene velikosti / kakovosti kapljic - uporabite najnižji pritisk v šobah. Škropilne letve nastavite kolikor je mogoče nizko - gleda na priporočila proizvajalca. Vozite počasi. Ne škropite v veter - preprečite zanašanje kapljic na okoljsko občutljive površine. Izogibajte se škropljenju v neprimernih vremenskih razmerah- kot so visoke temperature, ob katerih lahko zaradi termalnih inverzij ali izparevanja pride do izgub FFS.

4.5 Po škropljenju

Namen tega priročnika je ugotoviti tveganja za točkovno onesnaženje voda in jih s pomočjo pravilnih postopkov preprečiti. Predlagani postopki so rezultat dela strokovnjakov iz celotnega območja EU. Namenjeni so kot podpora in dopolnilo nacionalnim predpisom - ne pa kot njihovo nadomestilo. Predstavljene postopke je potrebno glede na okoliščine prilagajati in jih glede na nova spoznanja in nove predpise vedno znova posodabljati.

Zagotavljanje varnosti škropilne naprave in varne uporaba FFS, kakor tudi zapisovanje predhodno uporabljenih FFS, je pomembno zaradi več razlogov. Tako je npr. notranja očiščenost škropilne naprave pomembna za nadaljnjo uporabo na naslednjih rastlinah; zunanja očiščenost pa preprečuje kontaminacijo naprave in okolja; varno hranjenje škropilnice preprečuje dostop nepooblaščenim osebam in zmanjšuje tveganje za okolje. Popisovanje - dokumentiranje - škropljenja je poleg ostalih aktivnosti na kmetiji pomembno za nadaljnje načrtovanje in vrednotenje postopkov.

Dejstvo je, da se pomen vseh postopkov „po škropljenju“ povečuje in razvija in s tem vpliva na vrednotenje dela izvajalca predvsem za tista opravila, ki so v bila v preteklosti podcenjena. Sodobne škropilne naprave so opremljene z dodatki, ki olajšajo čiščenje na njivi po končanem škropljenju in s tem omogočajo uporabo FFS za predpisan namen in to z minimalnimi ostanki.

Prejšnji postopki čiščenja so bili zahtevni, saj je bilo potrebno opraviti veliko kompliciranih postopkov v točno določenem zaporedju. Nadomestili so jih avtomatizirani postopki. Podobno je napredovalo beleženje opravljenih postopkov - od pisnih zabeležk do sodobnih elektronskih zapisov, ki beležijo vse pomembne informacije o uporabi FFS na računalniku na kmetiji.

Na voljo so tako vse informacije o vseh postopkih in selektivni uporabi na njivi / nasadu, ki lahko služijo kot vodilo za potrebna nadaljnja opravila. Skladnost s pridelovalnimi načrti in postopki vrednotenja kakovosti pridelkov (sledljivost) omogočajo pomemben pretok informacij med uporabnikom in proizvajalcem FFS.

Podrejeni postopki:

 • Čiščenje škropilnih naprav
 • Vzdrževanje in hranjenje škropilnih naprav
 • Dokumentiranje
Čiščenje škropilnih naprav
Notranje in zunanje čiščenje škropilnih naprav - na njivi / nasadu ali na obratu - sta opravili, ki jih je za preprečevanje točkovnega onesnaženja potrebno temeljito in skrbno opraviti. Uporabniki FFS morajo znati ravnati s preostalo – neporabljeno škropilno brozgo, kakor tudi poznati način kako in kje dobro očistiti škropilno napravo. Predpisi oz. smernice posameznih članic EU čedalje pogosteje priporočajo čiščenje naprav, ki so bile v stiku s FFS, takoj po končanem delu - neposredno na njivi / nasadu. Na ta način lahko zmanjšamo tveganje, da s kontaminiranimi napravami onesnažimo ostale površine ali javne površine.
Vzdrževanje in hranjenje škropilnih naprav
Škropilne naprave so naprave, ki jih na sodobnih kmetijah uporabljamo najpogosteje in najintenzivneje. Pomembna je njihova cena, zanesljivost, uporabnost, kompleksnost in velikost. Omogočati nam morajo stalno, zanesljivo in profitabilno uporabo. Zaradi vsega tega je pomembno, kako skrbimo zanje.
Dokumentiranje
Informacije v zvezi s postopki in opravljenimi deli so pomembne tako za bodočega kupca kmetijskih pridelkov, kakor tudi za službe, ki skrbijo za kakovost pitne vode. Upravičena in pravilna raba FFS je odločilna za uspeh sodobne kmetije.

Preostalo - odvečno škropilno brozgo uporabite na primeren način

Preberite posebna navodila na etiketi FFS. Razredčeno raztopino FFS lahko uporabite na tisti površini, ki ste jo poškropili nazadnje, vendar pod pogojem, da skupna količina FFS ne prekorači predpisane najvišje količine in da s tem postopkom ne vplivate na učinkovitost in varnost FFS. Površino, ki ste jo izbrali pred škropljenjem z namenom, da je ne poškropite, lahko služi za nanašanje manjših količin preostankov ali za čiščenje škropilnice.

Ne škropite na površini, ki ste jo poškropili že s „polno dozo“- bodite pozorni, da predpisane doze ne prekoračite. Pri škropljenju površine, ki je bila predhodno poškropljena z manjšo dozo bodite pozorni, da ne vplivate na učinkovitost in varnost prejšnji nanosov. Glede ravnanja večjih količin preostale škropilne brozge upoštevajte navodila za uporabo.

Škropilne brozge nekaterih FFS lahko pustite preko noči v škropilni napravi - pod pogojem, da ne povzročijo zamašitve šob ali filtrov in da ne tvorijo usedlin oz. povzročajo drugih težav. Škropilne naprave, ki vsebujejo preostalo škropilno brozgo, spravite na varno in zaščiteno mesto. Škropilne brozge tistih FFS, ki jih boste še uporabljali, lahko za določen čas shranite v označenih in zaščitenih posodah.

Preprečite odtekanje škropilne brozge na tla

Preprečite odtekanje preostale škropilne brozge iz rezervoarja ali ostalih kontejnerjev na tla. Odvečna škropilna brozga ne sme prepojiti talne površine - preprečite predoziranje in izpiranje. Cevi, odtočne kanale in zbiralnike izpraznite samo takrat, kadar lahko odtočeno raztopino do dokončne odstranitve shranite na mestu, ki je zaščiteno pred razlitjem.

Škropilnih naprav ali njenih pogonskih delov ne čistite v bližini površinskih voda ali na mestu, ki ga lahko posredno ali neposredno onesnažite s FFS

Škropilne naprave čistite le na mestu, ki ste ga predhodno določili in testirali za ta namen. Pri čiščenju škropilnih naprav oz. pogonskega mehanizma bodite pozorni, da ne pride do razlitja izven mesta, ki ste ga določili za čiščenje. FFS lahko uporabljate samo na tistih površinah za katere so dovoljena. FFS se lahko na površini, za katere imajo dovoljenje, nanašajo le v dovoljeni (registrirani) količini.

Čiščenje škropilnih naprav in njenih pogonskih mehanizmov

Da preprečimo poškodbe naslednjih škropljenih rastlin, se izognemo ostankov in uničenju rastlin, je potrebno notranjost škropilne naprave dobro očistiti. Zaradi preprečevanja točkovnega onesnaženja je potrebno očistiti tudi zunanjost škropilne naprave. Zaradi podaljšanja življenjske dobe škropilne naprave, zagotavljanja njene zanesljivosti in povečanja varnosti uporabnika, mehanikov in oseb, ki so v njeni bližini, ter zmanjšanja tveganja za okolje, je čiščenje škropilnih naprav nujno potrebno.

Škropilne naprave, ki nimajo vgrajenega sistema za čiščenje, je potrebno varno prepeljati, tako da ne pride do tveganja za ljudi in onesnaženja okolja in to brez izgub, na zavarovano mesto oz. na mesto biološke razgradnje. V zvezi z načinom in časom čiščenja škropilne naprave upoštevajte navodila proizvajalca škropilne naprave in navodila za uporabo FFS. Upoštevajte tudi posebna navodila o detergentih ali deaktivatorjih.

Škropilno napravo in notranje površine, ki so bili v stiku s FFS očistite večkrat - običajno se priporoča trikratno čiščenje s čisto vodo. Za čiščenje uporabljajte visokotlačne naprave in priporočene ščetke. Upoštevajte, da je potrebno razgrnjene škropilne letve v nizki poziciji čistiti temeljiteje. Pri čiščenju z visokotlačnimi napravami preprečite razlivanje FFS izven zadrževalnega mesta (zavarovanega mesta pred razlitjem).

Čisto vodo uporabljajte učinkovito, varno in v omejenih količinah

Pri čiščenju preprečite odtekanje tekočine na druge površine in s tem predoziranje FFS na poškropljeni površini oz. nastanek prevelikih luž izprane tekočine na zavarovanih mestih pred razlitjem. To tekočino je potrebno kasneje varno odstraniti. Preprečite prevelike količine vode, ker lahko z njo prepojite delovno mesto na njivi / obratu.

Škropilne naprave hranite na stalnem - varnem mestu

Škropilne naprave, ki niso v uporabi, je potrebno spraviti na varno mesto, kjer ne predstavljajo nevarnosti za ljudi, živali in okolje. Škropilne naprave spravite pod streho tako, da niso v bližini ljudi ali krmil in da so zavarovane pred zmrzaljo. Škropilne naprave, ki niso spravljene pod streho, morajo stati na trdni podlagi znotraj zavarovanega mesta. Padavine, ki padejo na nepokrite škropilne naprave, je potrebno ujeti in primerno odstraniti.

Zagotovite, da so škropilne naprave redno vzdrževane

Škropilne naprave vzdržujte redno – skladno z navodili proizvajalca. S tem si zagotovite zanesljivo delovanje v planiranem času in zmanjšate morebitne težave med delom. Pred popravilom in vzdrževalnimi deli je potrebno odstraniti vsa preostala razredčena ali nerazredčena FFS. Določene dele - kot npr. glavni filter - je možno očistiti brez da bi pred tem morali izprazniti rezervoar. Dela, kot npr. remont črpalke, pri katerih se lahko nekaj tekočine razlije, je potrebno opraviti na zaščitenem - zavarovanem mestu pred razlitjem ali mestu, ki ima lovilno posodo. Popravila notranjosti rezervoarja je dobro prepustiti specialistom in jih je potrebno opravljati pod nadzorom in s tlačnimi čistilnimi napravami.

Dokumentirajte vsako uporabo FFS

Zabeležite vsako uporabo FFS - dozo in namen porabe, količino vode, hitrost škropljenja, pritisk, vrsto šob in vrsto škropilne naprave. Zabeležite tudi lokacijo škropljene površine, njeno parcelno številko, gojene rastline (sorta, stadij in stanje), škodljivce / bolezni / pleveli. Zapišite datum škropljenja, čas škropljenja, vremenske in talne razmere in ostale pomembne okoliščine in težave.
POROČILO O RABI FFS:
se nahaja v priloženem PDF dokumentu (na dnu tega članka) in si ga lahko prenesete ter natisnete.

4.6 Ravnanje z ostanki

Namen tega priročnika je ugotoviti tveganja za točkovno onesnaženje voda in jih s pomočjo pravilnih postopkov preprečiti. Predlagani postopki so rezultat dela strokovnjakov iz celotnega območja EU. Namenjeni so kot podpora in dopolnilo nacionalnim predpisom - ne pa kot njihovo nadomestilo. Predstavljene postopke je potrebno glede na okoliščine prilagajati in jih glede na nova spoznanja in nove predpise vedno znova posodabljati.

Za ravnanje z različnimi industrijskimi odpadki vključno z odpadki iz kmetijstva je v EU in njenih članicah sprejetih veliko obsežnih predpisov. Pogosto obravnavajo pojme kot so: zmanjševanje, ponovna uporaba, reciklaža. Ti pojmi se nanašajo tudi na FFS. Poleg tega pa obstajajo tudi temeljna določila, ki določajo ravnanje z odpadnimi produkti, ki nastanejo kot del proizvodnega procesa in ki jih ni mogoče reciklirati, ponovno uporabiti ali uporabiti. Ta temeljna določila so:
 • Z ustreznimi ukrepi si je potrebno prizadevati za zmanjševanje odpadkov
 • Škodo, ki nastane zaradi odpadkov, plača povzročitelj
 • Ravnanje z odpadki in njihovo odstranjevanje ne sme ogrožati okolja.
TOPPS tako predstavlja postopke in načine ravnanja z ostanki in odpadno embalažo s ciljem, da bi preprečili, da le ti postanejo odpadki. Ukrepi za zmanjševanje odpadkov so bili v tem priročniku predstavljeni tudi že v drugih poglavjih in jih v tem poglavju ponovno povzemamo.

Eden od odločilnih ukrepov za zmanjševanje odpadkov je ponovna uporaba. Npr.: tekočino, ki ostane po čiščenju škropilne naprave po potrebi še dodatno razredčimo in jo poškropimo po tisti površini, kjer je uporaba FFS, ki je v raztopini, dovoljena. Uveljavljeni in pri uporabnikih uporabljani so tudi postopki ravnanja z odpadno embalažo. Za zbiranje očiščene embalaže so pooblaščena podjetja, ki zbirajo tudi pokrovčke in zapirala. Posebno pozornost pa je potrebno posvetiti tistim FFS, ki jih ponovno ne uporabimo oz. jih ne moremo ponovno uporabiti.

Večina trgovcev sprejema nazaj le tista FFS, ki so bila pred kratkim kupljena in niso bila uporabljena. Dolgotrajnemu skladiščenju odpadnih FFS se moramo izogibati saj to predstavlja tveganje za vse – predvsem pa za točkovno onesnaženje. Za odstranjevanje odpadnih FFS na kmetiji / obratu se je razvilo več uspešnih postopkov kot so: metode fizikalno kemijske abstrakcije, bio - remedacije, povratne ozmoze, fitokatalize ali elektrolitske razgradnje.

Proizvajalci oz. monterji teh sistemov posredujejo podatke o ravnanju s končnimi produktom teh postopkov - tako da jih lahko ponovno uporabimo ali pa moramo z njimi ravnati kot z nevarnim odpadkom. Odvisno od uporabljenega postopka in veljavnih predpisov, se lahko ti končni produkti - tekoči ali v trdnem stanju – uporabijo kot surovine za nadaljnjo rabo na kmetiji.

Pri nadaljnji uporabi teh surovin pa je odločilno, da ne vsebujejo nevarnih snovi in tako ne predstavljajo tveganja za ljudi in okolje. V takem primeru jih je potrebno odstraniti kot nevarni odpadek.

Podrejeni postopki:

 • Preprečevanje
 • Pretečena FFS in ostanki
 • Ravnanje z odpadno embalažo
 • Tekoči odpadki
 • Odpadki v trdnem stanju
Preprečevanje:
V vsaki fazi uporabe FFS je potrebno ravnati tako, da bo nastalo čim manj odpadkov. Pri odmerjanju potrebne količine FFS za škropljenje določne površine je potrebno odmeriti manj kot bi bilo potrebno zato, da lahko del površine poškropimo s preostalo tekočino, ki ostane pri čiščenju škropilne naprave.
Pretečena FFS in ostanki
Kupite le potrebne količine FFS, ki imajo veljavno dovoljenje za planirano rabo. Občasno preverite stanje FFS v vašem skladišču. FFS s pretečenim rokom in FFS, ki jih ne boste uporabili predajte v originalnem pakiranju pooblaščenemu zbiralcu odpadnih FFS ali vašemu trgovcu.
Ravnanje z odpadno embalažo FFS: (enkratna ali večkratna uporaba)
Večina FFS je danes pakirana v embalažo za enkratno uporabo. To embalažo je potrebno očistiti in predati pooblaščenemu zbiralcu, ki je običajno tudi zbiralec za zamaške in zapirala in zato zahteva, da se zamaške in zapirala hrani in oddaja posebej. Pri uporabi embalaže za večkratno uporabo (običajno je last proizvajalca) pa veljajo posebna določila o zbiranju in ponovni uporabi.
Odstranjevanje razredčene škropilne brozge.
Ravnanje z razredčeno raztopino FFS z znano ali neznano koncentracijo.
Odstranjevanje trdnih snovi:
Ravnanje s trdnimi odpadki, ki nastanejo pri razsipanju FFS ali pripravi škropilne brozge.

Spremljajte vse spremembe v zvezi z uporabo FFS

S proizvajalcem ali dobaviteljem se posvetujte glede možnih sprememb dovoljene rabe FFS. Pri spremembi namena uporabe je potrebno FFS vrniti dobavitelju ali pa jih čim prej - v času, ki je predpisan - uporabiti. Preverite, ali lahko FFS, ki je v v postopku prepovedi uporabe, uporabite za svoj planiran namen in ali je to dovoljeno.

Preprečujte nastajanje ostankov in odpadkov FFS

Vsa dela planirajte in organizirajte vnaprej. Kupite in skladiščite samo tiste količine FFS, ki jih boste potrebovali za planiran namen.
Uporabljate le dovoljene mešanice FFS. Za določanje potrebne količine vode in FFS upoštevajte podatke, ki jih pridobite pri kalibriranju oz. umerjanju škropilnice, podatke iz etikete in velikosti planirane površine. Ne planirajte in ne pripravljajte si preveč škropilne brozge.

Del površine pustite nepoškropljen tako, da boste lahko tam opravili postopke čiščenja škropilnice. Uporabljajte škropilnice, pri katerih je preostala količina brozge minimalna. Kadarkoli je mogoče - uporabite odvečno količine škropilne brozge tako, ko je dovoljeno. Notranjost in zunanjost škropilnice čistite redno in temeljito. Z očiščeno embalažo, pokrovi in zapirali ravnajte tako, kot je priporočeno.

Glede ravnanja z odpadno embalažo upoštevajte navodila na etiketi FFS oz. navodilu za uporabo

Postopke za ravnanje z odpadno embalaža je potrebno upoštevati. Preberite navodilo za uporabo - upoštevajte, da so se lahko priporočeni postopki ravnanja z odpadno embalažo v času od izdaje dovoljenja do uporabe spremenili. Ostanke FFS - razredčene ali nerazredčene - hranite v zavarovani in označeni posodi. (plastenki) na mestu, ki je zavarovano pred razlitjem in je dvignjeno nad talno površino.

Odpadno embalažo, pokrovčke in zapirala odstranite na varen način

Upoštevajte navodila pooblaščene družbe za ravnanje z odpadno embalažo FFS. Ločite odpadno embalažo po vrstah in jo zberite v prozorno vrečo, ki jo na koncu zavežete. Včasih je potrebno pokrovčke zbirati posebej.

Nikoli ne odstranjujte odpadna FFS ali odpadno embalažo FFS na nestrokoven način

Nikoli ne zažigajte ali zakopavajte FFS ali odpadne embalaže FFS. Nikoli ne stresajte FFS v odtoke, odtočne kanale ali druge sisteme, ki lahko direktno ali indirektno onesnažijo površinske ali podtalne vode (podtalnico). Nikoli ne puščajte ali odstranjujte FFS na mestih / tleh, ki niso za to primerna. Nikoli ne odstranjujte FFS na način, pri katerem lahko onesnažite površinske in / ali podtalne
vode (podtalnico).

FFS, ki jih ne boste več uporabili in ki so namenjena uničenju, skladiščite na varnem mestu

FFS, ki niso več namenjena uporabi (odpadna FFS) hranite v za ta namen posebej določenem varnem in zaprtem prostoru. Upoštevajte lokalne predpise za skladiščenje odpadnih FFSS. Odpadna FFS lahko skladiščite tudi v skladišču FFS, vendar mora biti za odpadna FFS posebej določeno in označeno mesto ter določena največja količina in najdaljši čas skladiščenja.

Odpadna FFS odstranite na varen način

O času odstranitve se dogovorite s pooblaščenim odstranjevalcem oz. vašim dobaviteljem. Po potrebi zahtevajte potrdilo o oddaji odpadnih FFS. FFS, ki jih nameravate oddati, morajo biti v originalni embalaži z nepoškodovano etiketo. Če spremenite načrt škropljenja - premislite ali bi lahko vaša FFS uporabil na predpisan način kdo od vaših znancev - kmetov.

Preostalo tekočino, ki ste jo potrebovali za čiščenje razsutih/razlitih FFS in je ostala v lovilnem zadrževalniku – zberite in shranite v posebno posodo

Cevi in odtoki, ki služijo za odstranjevanje raztopine razlitega/razsutega škropiva iz lovilnega zadrževalnika v rezervoar in cevi in odtoki na mestu skladiščenja ali priprave škropilne brozge, morajo biti vodotesni. Posode, v katerih hranimo razredčeno tekočino FFS, s katero smo čistili razlito škropilno brozgo - je potrebno označiti in hraniti na posebej določenem mestu. O njih vodimo evidenco. Posode, v katerih hranimo FFS pod zemeljsko površino, morajo imeti dvojno steno.

Majhne koncentracije neznanih raztopin FFS odstranite na varen način

Različne - neznane - raztopine FFS iz skladišča ali mesta polnjenja/mešanja - je potrebno varno odstraniti. Z raztopinami FFS nizke koncentracije ravnajte na uveljavljen način s fizikalno/kemijskimi metodami ali pa jih hranite do varne oddaje pooblaščenemu zbiralcu odpadnih FFS .

Majhne koncentracije znanih raztopin FFS odstranite na varen način

Za odstranjevanje znanih raztopin v nizkih koncentracijah FFS je dovoljenih več postopkov. Glede na lokalne predpise lahko z razredčenimi FFS enkrat letno poškropimo isto površino – npr. travnik. Razredčene raztopine FFS lahko glede na veljavne lokalne predpise uporabimo tudi v namakalnih sistemih skupaj z gnojili in herbicidi ali razredčene v vodi dodamo herbicidom, ki jih uporabljamo pred setvijo ali med gnojevko, ki jo uporabimo na lastni kmetiji.

Za odstranjevanje majhnih količin škropiva skupaj z gnojevko je odgovoren lastnik posestva. Odstranjevanje mora opraviti tako, da razredčena raztopina nima bioloških učinkov in ne predstavlja tveganja za okolje. Nedovoljeni so naslednji postopki:
 • odstranjevanje na tleh, ki so poplavno ogrožena ( ne več kot enkrat na 10 let)
 • odstranjevanje v bližini vodnjakov, vodnih izvirov, površinskih vodah, površinah, ki se nagibajo proti površinskim vodami oz. jih ogroža erozija
 • odstranjevanje na tleh, kjer obstaja povečano tveganje za okolje ali neželenih bioloških učinkov.

Varno odstranite odpadna FFS v trdni obliki (prah, granulat, ipd.)

Odpadek FFS v trdnem stanju, ki nastane pri čiščenju škropiva z absorpcijskim sredstvom ali med pripravo škropilne brozgo, morate odstraniti na varen način. Upoštevajte, da pri separiranju razredčene raztopine s fizikalno kemijsko metodo ali / in filtriranju, lahko zmanjšamo volumen – vendar pa zvišamo koncentracijo.

Biološko razgradljiv material - kot npr. žagovina, ki smo jo uporabili za absorpcijo razlitja ali pa organske snovi, ki izvirajo iz biološkega čistilnega sistema (biopurifikacija) – lahko prepustite nadaljnjemu mikrobiološkemu razkroju. Biološko nerazgradljiv material – kot. npr. pesek, ki smo ga uporabili za absorpcijo razlitja, je potrebno oddati pooblaščeni družbi za zbiranje odpadnih FFS.

Po razgradnji ostanke trdnih odpadkov reciklirajte

V kolikor je dovoljeno, reciklirajte ostanke trdih odpadkov po postopku biološke razgradnje. Biološka razgradnja naj poteka pokrita na posebej zavarovanem mestu - ne sme povzročati dodatnega tveganja za okolje. Biološka razgradnja ni dovoljena, če pride do nevarnih situacij ali nesreč ali do iztekanja olja.

Biološko nerazgradljiv material ali material, ki se ga ne da reciklirati - je nevaren odpadek

Pozanimajte se, kje je ustrezna deponija ali sežigalnica.

5. TOPPS koordinacija in aktivnosti v državah članicah EU

Projekt TOPPS je organiziran v 4 geografskih skupinah držav članic EU.
 • Sever: Danska, Švedska, Finska
 • Vzhod: Poljska,Češka, Slovaška, Madžarska
 • Jug: Italija, Južna Francija, Španija, in Portugalska
 • Zahod: Belgija,Velika Britanija, Nizozemska, Severna Francija in Nemčija
Razvoj projekta:
Projekt TOPPS se je začel v novembru 2005 in končal oktobra 2008 po naslednjih korakih:

a.) Analiza stanja (kaj je doslej že znanega – in kdo ima to znanje?)

Sodelavci projekta so zbrali in analizirali vse primerne in objavljene študije za boljši pregled stanja glede točkovnega onesnaževanja voda s FFS. Prav tako so zbrali imena in naslove organizacij in podjetij v posameznih državah, ki predstavljajo osnovo za razširitev rezultatov projekta. Materiali in naslovi so na razpolago v bazi podatkov, ki omogoča sodelovanje preko državnih mej (www.topps-life.org)

b.) Baza podatkov je osnova za predstavljene postopke dobrega varstva rastlin

Vsi predstavljeni postopki v zvezi z ravnanjem s FFS znotraj EU so bili posredovani od sodelujočih predstavnikov posameznih članic EU v obliki elektronsko dogovorjenega formata. Podatki izvirajo iz predpisov, kodeksov dobre prakse, tehnoloških navodil in podobnih virov in podatkovnih baz. To obsežno zbirko je bilo potrebno obdelati tako, da je pregledna in uporabna za uporabnika FFS.

EU strokovnjaki so se pri oblikovanju teh navodil usmerili predvsem v predstavitev postopkov za zmanjševanje točkovnega onesnaževanja in temu podredili svoje znanje in izkušnje. Vsi, ki so sodelovali pri pripravi TOPPS priročnika se zavedajo, da se znanje in s tem tudi postopki s časom hitro spreminjajo – zaradi tega je potrebno te postopke stalno posodabljati.

c.) Prenos TOPPS – dobre prakse varstva rastlin – v prakso

Predstavljeni postopki ravnanja so podlaga za gradivo namenjeno izobraževanju, seminarjem in predstavitvam. Namen teh materialov je vzpodbuditi odgovorno ravnanje s FFS in preprečevanje onesnaževanja voda.

Še posebej pomembno je predstaviti TOPPS na srečanjih uporabnikov FFS. Odločilno za uspeh projekta TOOPS bo dejansko zmanjšanje onesnaževanja vodnih virov s FFS kot posledica ravnanja v skladu s predstavljenimi postopki. Na izbranih 10 kmetijah v posameznih državah so bili demonstrirani in ovrednoteni predstavljeni postopki.

Pilotski projekti so bili predstavljeni na 6 različnih vodnogospodarskih območjih. Na začetku in na koncu projekta so bila postavljena enaka vprašanja glede:
 • zavedanja in ravnanja
 • tehnike
 • infrastrukture

d.) Vrednotenje

Po koncu projekta v l. 2008 je bil ovrednoten material in izkušnje iz vseh sodelujočih držav z namenom da se pripravi trajnostni pristop do zmanjševanja onesnaženja voda:
 • Medsebojno sodelovanje zainteresiranih udeležencev.
 • Postopke, predstavljene v tem priročniku je pripravilo veliko zainteresiranih skupin.
 • Najpomembnejše faze so bile:
  • Soglasje o „namenih in poteh“ (okt. 2008).
  • Razprava o predlogih TOPPS in zainteresiranimi nacionalnimi predstavniki
  • (Nacionalni forumi - oktober 2006 - do konca leta 2007).
  • Razširjeni vodstveni komiteji z evropskimi predstavniki - november 2006.
  • Evropska delavnica za zainteresirane udeležence - februar 2007.
 • Po vsakem od teh korakov so bili vsi pomembni predlogi shranjeni v skupnem dogovorjenem formatu.
TOPPS partnerji:
 • Arvalis Institut du Végétal, Boigneville, Francija
 • Cemagref, Montpellier, Francija
 • University College Harper Adams, Newport, Velika Britanija
 • POVLT Instituut Arthur Olivier, Rumbeke, Belgija
 • PC-fruit, Sint-Truiden, Belgija
 • Landwirtschaftlicher Beratungsdienst, Aarhus, Danska
 • Instytut Melioracji i U ytków Zielonych, Raszyn, Poljska
 • Research Institute of Pomology and Floriculture, Skierniewice, Poljska
 • Universitá degli Studi di Torino, Grugliasco, Italija
 • Universitat Politėcnica de Catalunya, Barcelona, Španija

Združenje proizvajalcev, distributerjev in zastopnikov fitofarmacevtskih sredstev (GIZ fitofarmacije)
Kržičeva 3, 1000 Ljubljana
tel: 01-256-25-25
fax: 01-256-25-27
www.fitofarmacija.si

Prenesite si Priročnik TOPPS (pdf, 2,86 Mb) (če želite pdf datoteko shraniti direktno na svoj računalnik, kliknite povezavo z desnim gumbom miške in izberite "Shrani povezavo kot ..." oz. "Save target as ...")