Sobota, 24 Februar 2018
   
Velikost pisave

Iskanje

Pravila ravnanja z odpadki in embalažo

pravila

Št. zadeva: 06120-21/2010-7
Datum: 21. april 2010

Zadeva: PRAVILNO RAVNANAJE Z ODPADNIMI FITOFARMACEVTSKIMI SREDSTVI (FFS), KI VSEBUJEJO NEVARNE SNOVI  TER ODPADNO EMBALAŽO TEH SREDSTEV

Ker v javnosti vlada precejšnja zmeda glede pravil o ravnanju z odpadno embalažo FFS ter z odpadnimi FFS, smo v nadaljevanju pripravili nekaj pojasnil in navodil glede ravnanja s temi odpadki.

Predpisi, ki urejajo to področje so:

 • Uredba o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS, št. 34/08; v nadaljevanju: Uredba o odpadkih),
 • Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur.l. RS, št. 84/06, 106/06, 110/07; v nadaljevanju: Uredba o embalaži) in
 • Uredba o  ravnanju z odpadnimi fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo nevarne snovi (Ur.l. RS, št. 119/06; v nadaljevanju: Uredba o odpadnih FFS).
Razlaga pojmov:
 • kmetijska dejavnost je opredeljena v 3. členu Zakona o kmetijstvu in se opravlja na kmetijskih gospodarstvih, ki so lahko organizirani kot pravna oseba;  samostojni podjetnik posameznik; kmetija, ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik; kmetijsko gospodarstvo – skupni pašnik in  kmetijsko gospodarstvo – planina;
 • prepustiti odpadke (npr. odpadno embalažo) pomeni oddati odpadke v nadaljnje ravnanje brez potrditve evidenčnega lista s strani imetnika in prevzemnika odpadkov (npr. odložiti odpadno embalažo v za to določen zabojnik);
 • oddati odpadke (npr. odpadno embalažo) pomeni oddati odpadke s strani imetnika v nadaljnje ravnanje in prevzeti odpadke s strani prevzemnika odpadkov s potrditvijo evidenčnega lista (npr. oddati odpadno embalažo zbiralcu);
 • odpadno embalažo FFS  se prepusti ali odda kot odpadno embalažo, kadar  ta ni nevaren odpadek. Končni uporabnik mora zagotoviti, da odpadna embalaža, ki jo oddaja ali vrača, ni nevaren odpadek (16. člen Uredbe o embalaži), kar pomeni, da je pravilno izpraznjena in očiščena v smislu dobre kmetijske prakse – plastenke ustrezno večkrat splaknemo s čisto vodo in zlijemo v škropilnico, vrečke in škatle ustrezno očiščene tudi v kotih embalaže;
 • če embalaža ni ustrezno izpraznjena in so v njej ostanki FFS, je to nevaren odpadek in je s to embalažo potrebno ravnati kot to predpisuje Uredba o  odpadnih FFS;
 • družba za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) je družba, ki ima okoljevarstveno dovoljenje za ravnanje z odpadno embalažo (trenutno so to SLOPAK, INTERSEROH, SUROVINA in EKODIN) in mora od končnih uporabnikov BREZPLAČNO prevzeti odpadno embalažo;
 • Skupni načrt ravnanja z odpadnimi FFS je načrt zbiranja in nadaljnjega ravnanja z odpadnimi FFS, ki ga pripravi več proizvajalcev, pridobiteljev in uvoznikov FFS skupaj. Če je iz načrta razvidno izpolnjevanje predpisanih obveznosti, ga MOP – ARSO vpiše v ustrezno evidenco, (trenutno je vpisan en skupni načrt, katerega nosilec je SLOPAK, zbiranje pa izvaja EKOL).

ODPADNA EMBALAŽA FFS

Pravilno očiščena odpadna embalaža FFS se vrača skladno z določbami Uredbe o embalaži. Uredbo v celoti nadzorujejo inšpektorji pristojni za varstvo okolja. Ločimo dve poti pri oddaji odpadne embalaže FFS, ki sta odvisni od tega, kje je odpadna embalaža nastala:

 • pri opravljanju kmetijske dejavnosti (podjetja, kmetije);
 • pri drugih uporabnikih (vrtičkarji).
Odpadna embalaža FFS, ki nastane pri opravljanju kmetijske dejavnosti:
 1. Odpadna embalaža FFS, ki nastane pri opravljanju kmetijske dejavnosti, NI KOMUNALNI ODPADEK (7. tč, 1. odst 3. člena Uredbe o embalaži), in jo je v skladu s 15. členom Uredbe o embalaži PREPOVEDANO prepuščati ali oddajati izvajalcu javne službe (IJS) kot mešan komunalni odpadek ali kot ločeno zbrano frakcijo komunalnih odpadkov.
 2. Odpadno embalažo FFS, ki ni komunalni odpadek, mora distributer (to je trgovina) BREZPLAČNO vzeti nazaj, kadar jo končni uporabnik (kmet, podjetje) želi vrniti (23. člen Uredbe o embalaži) – se pravi preko celega leta.
 3. Distributer (trgovina) to odpadno embalažo odda DROE.
 4. Končni uporabnik (kmet, podjetje) lahko odpadno embalažo BREZPLAČNO odda tudi katerikoli od DROE v zbiralnicah, ki jih upravljajo – DROE za to ne sme zahtevati podpisa pogodbe ali podobno. Končni uporabnik pa lahko z DROE sklene tudi dogovor o odvozu z njegovega dvorišča (ni brezplačno).
 5. POMEMBNO! Odpadna embalaža FFS mora biti ustrezno očiščena in izpraznjena in v njej ne sme biti ostankov FFS, kar pomeni, da je pravilno izpraznjena in očiščena v smislu dobre kmetijske prakse – plastenke ustrezno večkrat splaknemo s čisto vodo in zlijemo v škropilnico, vrečke in škatle ustrezno očiščene tudi v kotih embalaže.
Odpadna embalaža FFS, ki nastane pri drugih uporabnikih (vrtičkarjih):
 1. Odpadna embalaža FFS, ki nastane pri drugih uporabnikih, JE KOMUNALNI ODPADEK in jo le-ti prepuščajo izvajalcu javne službe (IJS)  kot ločeno zbrano odpadno embalažo.
 2. IJS (komunala) to odpadno embalažo odda DORE.
 3. Končni uporabnik (posameznik) lahko DROE BREZPLAČNO prepusti odpadno embalažo tudi v zbiralnicah, ki jih upravlja – DROE za to ne sme zahtevati podpisa pogodbe ali podobno.
 4. POMEMBNO! Odpadna embalaža FFS mora biti ustrezno očiščena in izpraznjena in v njej ne sme biti ostankov FFS - kar pomeni, da je pravilno izpraznjena in očiščena v smislu dobre kmetijske prakse – plastenke ustrezno večkrat splaknemo s čisto vodo in zlijemo v škropilnico, vrečke in škatle ustrezno očiščene tudi v kotih embalaže.
ODPADNA FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA
 • odpadnih FFS ne moremo prepustiti zbiralcu, lahko jih le oddamo v prisotnosti osebja zbiralca odpadkov in od njega lahko zahtevamo ustrezno potrdilo, da je prevzel odpadna FFS.

Odpadna FFS, ki vsebujejo nevarne snovi

Pravila ravnanja so določena z Uredbo o odpadnih FFS. Izvajanje te uredbe nadzorujejo inšpektorji pristojni za varstvo okolja, razen 7. in 8. člena, nad katerima opravlja nadzor kmetijska inšpekcija.

Mesta, kjer se lahko prevzemajo odpadna FFS (1. in 2. odst. 7. člena Uredbe o odpadnih FFS):

 • posamezni distributerji (trgovine) na prodajnem mestu, kjer uredijo poseben zabojnik ali zabojnike za ločeno zbiranje in začasno skladiščenje prevzetih odpadnih FFS;
 • posamezen distributer oz. več distributerjev skupaj, ki se povežejo, organizira oz. organizirajo mesto prevzemanja (zbiralnico) odpadnih FFS, vendar mesto prevzemanja ne sme biti dlje kot 5 km od posameznega prodajnega mesta posameznega distributerja (TRENUTNO TAKIH MEST NI).

Ločimo dve poti pri oddaji odpadnih FFS, ki sta odvisni od tega, ali je odpadni FFS nastal:

 • z opravljanjem kmetijske dejavnosti (podjetja, kmetije),
 • pri drugih uporabnikih (vrtičkarji).

Odpadna FFS, ki nastanejo pri opravljanju kmetijske dejavnosti:

 1. Distributer (trgovina) mora na prodajnem mestu ob dobavi FFS končnemu uporabniku omogočiti brezplačno oddajo odpadnih FFS, če se razvrščajo med odpadke iz kmetijstva in mu jih končni uporabnik želi oddati (1. odst., 7. člena Uredbe o odpadnih FFS).
 2. Odpadna FFS, ki nastanejo z opravljanjem kmetijske dejavnosti, NISO KOMUNALNI ODPADEK in se jih v skladu s 4. členom Uredbe o odpadnih FFS, NE SME prepuščati izvajalcu javne službe (IJS) kot mešani komunalni odpadek.
 3. Distributer (trgovina) torej prevzame odpadne FFS od končnega uporabnika (kmeta, podjetja) in jih shrani v posebnih zabojnikih.
 4. Distributer (trgovina), ki prevzema odpadna FFS na prodajnem mestu, mora končnemu uporabniku na njegovo zahtevo potrditi prevzem odpadnih FFS (3. in 4. odst. 7. člena Uredbe o odpadnih FFS).
 5. Distributer (trgovina) odda odpadna FFS nosilcu skupnega načrta SLOPAK oz. zbiralcu EKOLU, ki izvaja zbiranje odpadnih FFS v skladu s Skupnim načrtom za ravnanje z odpadnimi FFS, vpisanim v ustrezno evidenco konec leta 2009.
Odpadna FFS, ki nastanejo pri drugih uporabnikih (vrtičkarjih):
 1. Odpadna FFS, ki nastanejo kot komunalni odpadek (npr. pri vrtičkarjih), SO KOMUNALNI ODPADEK in jih uporabnik odda izvajalcu javne službe (IJS)  kot nevarno frakcijo ali jih odda na zbiralnih akcijah, ki jih za nevarne odpadke organizirajo IJS.
 2. IJS (komunala) te odpadke odda SLOPAKU oz. EKOLU (glej 5. točko zgoraj).
NALOGE DISTRIBUTERJA (TRGOVCA) v zvezi s prevzemom odpadnih FFS in obveščanjem končnih uporabnikov o možnostih brezplačne oddaje odpadnih FFS
 • Distributer (trgovina), ki prevzema odpadna FFS na prodajnem mestu, mora zagotoviti, da je končnim uporabnikom omogočena oddaja odpadnih FFS najmanj v času, v katerem jim prodaja FFS (3. odst. 7. člena Uredbe o odpadnih FFS) – torej preko celega leta.
 • Distributer (trgovina) mora na vidnem mestu namestiti obvestilo kupcem FFS o možnosti brezplačne oddaje odpadnih FFS (1. odst. 8. člena uredbe o odpadnih FFS).
POMEMBNO JE VEDETI!

Uredba o odpadkih v 15. členu določa, da mora povzročitelj odpadkov (kmet, trgovina…), pri katerem letno nastane več kot 5 kg nevarnih odpadkov (odpadnih FFS, akumulatorjev, baterij…) Ministrstvu, pristojnemu za okolje, do 31. marca tekočega leta poročati o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za preteklo koledarsko leto na obrazcu, objavljenem na spletnih straneh Agencije za okolje (ARSO).

Pripravili:

MKGP, Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano
MOP, Direktorat za okolje
MOP, Inšpektorat za okolje in prostor
MOP, Agencija RS za okolje

Priloga: