Sobota, 24 Februar 2018
   
Velikost pisave

Iskanje

12 osnovnih priporočil

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljevanju FFS) upoštevajte navedenih 12 osnovnih priporočil:

slika11Pozorno preberite etiketo in navodilo za uporabo.
Etiketa in navodilo za uporabo sta uradna dokumenta, ki vsebujeta pomembne informacije o sredstvu, kot so: sestava, način delovanja, namen uporabe in varnostne ukrepe.

Pred vsako uporabo FFS je potrebno pozorno prebrati etiketo in navodilo za uporabo in se seznaniti o pravilni uporabi sredstva in osebni varovalni opremi. Etiketo in navodilo za uporabo je potrebno pozorno prebrati za vsa sredstva, ki jih uporabljate – tudi če imajo enako sestavo in namen uporabe.

2Uporabljajte le FFS, ki so registrirana v Sloveniji in so v originalnem pakiranju.
FFS se lahko uporabljajo le za namene, za katere so registrirana. Uporabljati jih je dovoljeno le v predpisanih odmerkih oziroma koncentracijah. V Sloveniji ni dovoljena uporaba neregistriranih FFS.slika_ministrstvo

Prav tako ni dovoljena uporaba za namene, za katere FFS ni registrirano. Še posebej pozorni moramo biti na ponarejena FFS, saj le ta ogrožajo zdravje uporabnikov in potrošnikov ter ogrožajo okolje in vaš pridelek. FFS kupujte pri svojem trgovcu in zahtevajte račun.

slika23FFS skladiščite v posebnih zaklenjenih prostorih - ločeno od krmil in izven dosega otrok, živali in nepoklicnih oseb.
FFS je potrebno skladiščiti v posebnih prostorih v originalni in zaprti embalaži. V skladiščih FFS ne smemo skladiščiti krmil. Pogoji skladiščenja - temperatura in vlaga - morajo odgovarjati pogojem, ki so navedeni na etiketi oz. v navodilu za uporabo.

Na vidnem mestu v skladišču morajo biti navodila za prvo pomoč in telefonska številka za klic v sili (112). Pri roki moramo imeti opremo za gašenje ter osebno varovalno opremo. FFS je potrebno prevažati v posebnem delu vozila, ki je ločen od dela, v katerem se nahajajo voznik in potniki.

Pri prevozu je potrebno poskrbeti, da se FFS prevažajo ločeno od živil, krmil in drugega blaga
in preprečiti premikanje FFS po prtljažnem delu vozila.slika3

V ta namen priporočamo uporabo mobilnega skladišča - to je dobro zaprtega zaboja ali kontejnerja. Pred prevozom je potrebno preveriti, da je embalaža FFS dobro zaprta in v dobrem stanju.

4Naprave za nanašanje redno vzdržujte – uporabljajte sodobne tehnike nanašanja.
Pred prvo uporabo naprave za nanašanje v tekočem letu je potrebno preveriti, če naprava deluje brezhibno. Vsaj enkrat tekom leta je potrebno ponovno preveriti svojo napravo. Z rednimi pregledi si zagotovimo pravilen in kakovosten nanos FFS.

slika4Vse vitalne dele naprave: črpalko, manometer, cevi, šobe in enakomernost pretoka v šobah - je potrebno dobro preveriti. Takoj po uporabi je potrebno napravo za nanašanje temeljito očistiti.

5Med pripravo škropilne brozge in med odmerjanjem FFS nosite osebno varovalno opremo.
slika5Skladno z navodili na etiketi in navodilom za uporabo je potrebno med pripravo škropilne brozge nositi osebno varovalno opremo.

Potrebno količino FFS je potrebno natančno odmeriti in pripravljeno škropilno brozgo takoj porabiti. Med pripravo škropilne brozge je potrebno preprečiti razsipanje/razlivanje FFS.

6Ves čas priprave in uporabe FFS nosite osebno varovalno opremo.
Med pripravo in uporabo FFS je potrebno nositi tisto osebno varovalno opremo, ki je navedena na etiketi in navodilu za uporabo.

Minimalna osebna varovalna oprema, ki je na splošno priporočena v času uporabe FFS je: zaščitna obleka, z dolgimi rokavi in hlačnicami, rokavice odporne na kemikalije, gumijasti škornji in pokrivalo za glavo (kapa ali klobuk). slika6

Osebna varovalna oprema mora biti certificirana oz. označena s simbolom CE – razen pokrivala za glavo. V času rokovanja in uporabe FFS je potrebno nositi gumijaste rokavice odporne na kemikalije.

Rokavice naj bodo iz nitrilne gume. Zaščitne rokavice morajo segati do komolcev. Rokave je potrebno potegniti čez rokavice in jih v zapestju stisniti, da škropilna brozga ne teče za rokavice. Kadar škropimo nad glavo, pa je potrebno rokavice potegniti čez rokave.

Kadar je priporočeno v navodilu za uporabo ali na etiketi, je potrebno uporabljati tudi dodatno varovalno opremo: zaščitna očala, masko proti prahu, respirator, predpasnik, neprepustne hlače.

slika6aPri delu s pršilniki ali atomizerji je priporočljivo imeti čiste rezervne rokavice, kadar je potrebno napravo ali šobe popraviti oz. zamenjati. Osebno varovalno opremo morajo uporabljati vsi udeleženci, ki sodelujejo pri nanašanju FFS (npr. pomočniki).

Osebno varovalno opremo, na kateri so opazne posledice uporabe (sprememba barve, sprememba prožnosti materiala, odrgnine, nabreklost, poškodbe), je potrebno zavreči.

Škornje je potrebno nositi tako, da potegnemo hlačnice preko njih.slika6b Tako se prepreči zlivanje škropiva v škornje. Po vsakem škropljenju je potrebno zamenjati nogavice. 

Za zaščito oči je potrebno nositi tesno prilegajoča očala oz. ščitnik za oči – pri tem je treba upoštevati navodila za uporabo.

Dihala je potrebno zaščititi skladno z navodilom za uporabo. Pri uporabi respiratorja je potrebno biti pozoren na zasičenje filtrov respiratorja in jih v tem primeru zamenjati.

7Med škropljenjem upoštevajte še druge varnostne zahteve (vremenske razmere, gibanje uporabnika ...).
Pravilna uporaba FFS je odvisna tudi od vremenskih razmer, saj lahko sprememba smeri vetra povzroči zanašanje škropilne brozge. Nizke ali visoke temperature lahko vplivajo na učinkovitost FFS ali pa lahko povzročijo fitotoksičnost. Rosa ali dež lahko povzročijo izpiranje FFS in tako vplivajo na negativni učinek FFS. Nepravilna uporaba FFS lahko poveča kontaminacijo uporabnika.

slika7Uporaba FFS ob vetrovnem vremenu ni primerna, prav tako ne tekom najtoplejšega dela dneva. FFS je potrebno uporabljati v suhem vremenu, ki naj traja še nekaj ur po nanašanju. Pri uporabi ročnih ali nahrbtnih škropilnih naprav ali atomizerjev sta pomembna dolžina in smer škropilne cevi ter smer ter hitrost gibanja uporabnika (naprej - nazaj). V visokih nasadih, kjer je nanašanje usmerjeno navzgor, v rastlinjakih, pri visokih rastlinah in rastlinah, kjer je razmak med vrstami ozek, je tveganje za kontaminacijo uporabnika še posebej veliko.

Z vzvratnim gibanjem uporabnika (gibanje nazaj) se prepreči kontakt z vlažnim - poškropljenim listjem. Pred škropljenjem je potrebno preveriti, da v bližini ni ljudi ali živali. Prav tako je pred škropljenjem potrebno preveriti ukrepe za varovanje neciljnih organizmov (čebele - kontaktirati čebelarja), med škropljenjem pa je potrebno spoštovati predpisane varnostne odmike od vodnih površin in nekmetijskih površin. Med škropljenjem je potrebno preprečiti zanašanje škropiva na sosednje parcele.

slika88Prazno embalažo FFS temeljito izpraznite, prazne plastenke trikrat izperite ter oddajte na mesto zbiranja odpadne embalaže FFS.
Pri izpiranju plastenk je potrebno tekočino od izpiranja zliti v rezervoar škropilnice. Postopek je potrebno trikrat ponoviti. Vrečke od FFS, ki so v suhem stanju, je potrebno popolnoma izprazniti.

Prazno embalažo FFS oddajte na zbirno mesto zbiranja odpadne embalaže FFS – profesionalni uporabniki jo lahko oddajo svojemu trgovcu.

Člani Gospodarsko interesnega združenja fitofarmacije, ki združuje skoraj vse registrirane ponudnike FFS v Sloveniji, so skupaj z družbo za ravnanje z odpadno embalažo SLOPAK organizirali zbiranje in odvoz odpadne embalaže FFS izpred trgovin s FFS.

9Po rokovanju in uporabi FFS očistite ali zamenjajte osebno varovalno opremo.
slika9Po končanem škropljenju je potrebno vso osebno varovalno opremo temeljito oprati. Opremo za enkratno uporabo je potrebno zavreči. Osebno varovalno opremo je potrebno oprati posebej in jo hraniti ločeno od ostale obleke.

Oprati je potrebno tudi obleko, ki smo jo nosili pod osebno varovalno opremo. Po končanem pranju v pralnem stroju je je potrebno stroj še enkrat zagnati brez detergenta. Opremo je potrebno vzdrževati skladno z navodili proizvajalca.

10Med uporabo FFS ne jejte, pite ali kadite.
Pred in med uporabo FFS ni dovoljeno uživanje alkohola. Med pripravo in uporabo škropilne brozge ni dovoljeno jesti in piti. slika10Tudi kajenje pri rokovanju in uporabi FFS poveča tveganje za uporabnika FFS. V primeru zaužitja škropiva ali občutku slabosti ni priporočljivo piti mleka.slika11

11Po uporabi FFS se stuširajte.
Takoj po uporabi FFS ter čiščenju osebne varovalne opreme se je potrebno temeljito stuširati in preobleči v čisto obleko. Šele po opravljenem tuširanju in osebni higieni lahko uporabnik nadaljuje s svojimi običajnimi dejavnostmi.

12V primeru zastrupitve ali kontaminacije ravnajte skladno s priporočili na etiketi oz. navodilom za uporabo.
Ponesrečeno osebo je potrebno takoj odstraniti iz kontaminiranega območja na svež zrak ali dobro prezračen prostor in ga zaščititi pred mrazom oz. vročino.

Zagotoviti mu je potrebno osnovne življenjske funkcije in se takoj posvetovati z zdravnikom, ki mu je potrebno pokazati podatke o uporabljenem FFS – to je etiketo oz. navodilo za uporabo. slika12

V primeru stika z očmi je potrebno takoj odstraniti kontaktne leče. Oči je potrebno sprati s curkom čiste vode tako, da s kazalcem in palcem razmaknemo veke. 

Po potrebi pokličemo zdravnika. Pri zaužitjju FFS je potrebno pri poškodovancu, ki je pri zavesti in lahko sodeluje, najprej izprati ustno votlino. Ne izzivamo bruhanja. Poiščemo zdravniško pomoč.

Osebi, ki je v nezavesti, ne dajemo ničesar v usta. Pri stiku s kožo je potrebno takoj odstraniti onesnaženo obleko ter kožo temeljito spirati najmanj 15 minut z milom in vodo.

V primeru zastrupitve zaradi vdihavanja je potrebno poškodovanca takoj premestiti na svež zrak in po potrebi poklicati zdravniško pomoč. Pred izvajanjem ukrepov prve pomoči je potrebno najprej poskrbeti za lastno varnost.

PRI UPORABI FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV NE POZABITE NA LASTNO VARNOST!

zadnja